پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
اعلام مصوبات جلسات سی ام، سی و یکم و سی دوم شورایعالی سازمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات سی امین جلسه شورای عالی دوره هشتم "به صورت حضوری"

روز پنج شنبه مورخ 28/02/1402 "نوبت اول"

مصوبه 1

پیرو مصوبه شماره 2 چهاردهمین جلسه شورای عالی مورخ 29/02/1401 به منظور ارتقاء کیفیت و اتقان نظرات کارشناسی و جلوگیری از تشتت آراء راهکارهای ذیل ارائه و مقرر گردید رئیس کل محترم هماهنگی های لازم جهت اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی را با مبادی ذیربط معمول نمایند.

-پرونده جهت بررسی به طور همزمان به سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی توسط مقام محترم قضائی ارجاع نگردد.

_ حتی الامکان درصورت اعتراض به نظریه کارشناسی برای جلوگیری از تشتت آراء به همان سازمان بررسی کننده اولیه ارجاع گردد به طور مثال در صورتی که پرونده در هیات بدوی نظام پزشکی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است در صورت اعتراض به هیات تجدید نظر نظام پزشکی ارجاع شود.

_ جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز جهت طرح و بررسی در جلسات هیات انتظامی نظام پزشکی و کمیسیون های پزشکی قانونی به طورصحیح، دقیق و کامل انجام گردد.

_ دلایل و مستندات کافی همراه با جزئیات کامل در خصوص اعلام قصور یا عدم قصور کادر درمان در صورتجلسه نهایی هیات های انتظامی نظام پزشکی و کمیسیون های پزشکی قانونی ذکرگردد.

_ برای جلوگیری از تشتت آراء، در صورت اعتراض به نظریه کاشناسی ، دلایل اعتراض به صورت شفاف و واضح از سوی مرجع محترم قضائی اعلام گردد.

_ اعتراض طرفین پرونده در صورت وجود ادله محکم، متقن و مستندات کافی از سوی مرجع قضائی مورد قبول قرار گیرد.

_ کمیسیون پزشکی قانونی و هیات انتظامی نظام پزشکی لازم است در صورت تغییر نظریه کارشناسی جلسه قبلی، دلایل خود را به صورت مستند و مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند.

_ آموزش کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی قانونی درخصوص برخی از موارد از جمله تفکیک مفهوم تخلف انتظامی با قصور پزشکی، نحوه کارشناسی صدمات و عوارض ناشی از قصور کادر درمانی و ... انجام گردد.

مصوبه 2

در خصوص پیشنهاد اصلاح ماده 20 و تبصره 2 ذیل آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی، موضوع مکاتبه شماره 56/211/د مورخ 18/4/1401 نظام پزشکی سبزوار، نظر به اهمیت موضوع، مقرر گردید مراتب در شورایی حقوقی متشکل از اعضای کمیسیون های تخصصی مشورتی انتظامی و حقوق پزشکی و با حضور مسئولین ذیربط در سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه ظرف حداکثر دو هفته به دبیرخانه شورایعالی منعکس گردد.

مصوبه 3

با توجه به عدم انتشار مجله نظام پزشکی و درج مجازات های بند "ج" در مجله نظام پزشکی، مقرر گردید معاون انتظامی سازمان حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد اجرایی را به دبیرخانه شورایعالی منعکس نمایند.

مصوبه 4

در خصوص بازنگری در مفاد ماده ۴۰ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در خصوص مدت مرور زمان تکرار تخلف و مدت زایل شدن آثار محکومیت‌ها ، مقرر گردید سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 26 تهران جرائم پزشکی" معاون انتظامی سازمان، رئیس اداره حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور و رئیس شعبه یک هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در جلسه ای مشترک با محوریت کمیسیون تخصصی و مشورتی انتظامی، ابعاد موضوع را بررسی و حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد خود را جهت طرح در شورایعالی ارسال نمایند.

مصوبه 5

چارت پیشنهادی کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات جهت دبیرخانه شورای عالی به تصویب رسید.

مصوبه 6

ایجاد ردیف بودجه مستقل برای شورای عالی در لایحه بودجه سازمان و فراهم آوری امکان استفاده از کمک های مالی انجمن ها و نهادهای صنفی در ردیف فوق در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر شورای عالی به تصویب رسید.

مصوبه 7

مقرر گردید سازمان با استفاده از مشاوران تخصصی نسبت به تدوین، اصلاح و بازنگری در چارت،تشکیلات و شرح وظایف جهت سازمان نظام پزشکی مرکزی و نظام پزشکی های سراسر کشور اقدام و پیشنهاد خود را جهت بررسی ظرف مدت سه ماه به شورای عالی ارائه نمایند.

مصوبه 8

مقرر شد چالش های اجرای پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران توسط سرکار خانم ها دکتر لاله تدین کازرونی، نوشین زنده زبان، شکوفه اژدری و آقایان دکتر یداله سهرابی، دکتر عباس آقازاده ظرف یک هفته احصاء و طی یک نامه جهت اقدامات بعدی به ریاست محترم شورای عالی منعکس گردد.

 مصوبه 9

مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض و معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نسبت به پیگیری مالیات 1401 جامعه پزشکی با لحاظ چالش های گروه های مختلف اقدام نمایند.

مصوبه 10

کمیته تحقیقات استراتژیک در ذیل مجمع عمومی نسبت به بررسی و ارائه راهکار جهت افزایش سرمایه اجتماعی سازمان نظام پزشکی اقدام نماید.

مصوبه 11

با توجه به عدم بازتاب مناسب رسانه ای فعالیت های ارکان مختلف سازمان، رئیس کل نسبت به بازنگری در وضعیت روابط عمومی سازمان و پویا نمودن آن اقدام نماید.

مصوبه 12

رئیس کل محترم پیگیری های لازم جهت تسریع در تصویب و ابلاغ تعرفه های خدمات دارویی وMMT سال جاری را معمول فرمایند.

 مصوبه 13

رئیس کل محترم پیگیری لازم در خصوص معافیت جامعه پزشکی از کارمزد تراکنش های بانکی را معمول فرمایند.

 مصوبات سی و یکمین جلسه شورای عالی دوره هشتم "به صورت حضوری"

روز پنج شنبه مورخ 28/02/1402 "نوبت دوم"

مصوبه 1

پیرو مصوبه قبلی مقرر گردید صندوق رفاه و تعاون نسبت به ارسال اساسنامه پیشنهادی خود ظرف دو هفته به مجمع عمومی صندوق اقدام نماید.

 مصوبه 2

مقرر شد صندوق رفاه و تعاون ظرف دو هفته نسبت به ارسال لایحه بودجه پیشنهادی خود جهت سال 1402 به مجمع عمومی صندوق اقدام نماید.

مصوبه 3

ارسال پیشنهاد توقف عملیات اجرایی صندوق رفاه و تعاون به مجمع عمومی صندوق رفاه و تعاون تصویب شد.

مصوبه 4

ظرف دو هفته کمیته ای متشکل از افراد زیر در خصوص بررسی عملکرد مالی ،پرسنلی و رفاهی صندوق رفاه و تعاون و احصاء میزان تحقق انتظارات جامعه پزشکی و تطابق عملیات با اهداف مقرر در قانون نظام پزشکی اقدام و گزارش به مجمع عمومی صندوق ارائه گردد.

آقایان دکتر علی دباغ، دکتر محمدباقر حیدری، دکتر محمد هادی صادقی، دکتر حسین احمدی، دکتر محمدرضا جباری، دکتر علی سالاریان و دکتر علی محمد مظلومیان. ضمناً مسئولیت کمیته مذکور با جناب آقای دکتر علی دباغ می باشد."

مصوبه 5

مقرر گردید معاون محترم اجتماعی و امور مجلس موارد مطروحه در برنامه توسعه هفتم را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مصوبه 6

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب با اصلاحات به تصویب رسید.

مصوبه 7

گردش کار موضوع ماده 15 آئین نامه جذب و استخدام نیروی انسانی به تصویب رسید.

  مصوبه 8

نامه آقای دکتر محمد هادی صادقی در خصوص احیاء معاونت رفاهی به کمیسیون تخصصی مشورتی رفاهی ارجاع و نتیجه بررسی ظرف دو هفته به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

مصوبه 9

گزارش تکمیلی آقایان دکتر محمود فاضل، دکتر علی دباغ در خصوص بازنگری برنامه استراتژیک به صورت مکتوب ظرف یک ماه به شورای عالی ارائه گردد.

مصوبه 10

با تاکید بر مصوبات قبلی، سازمان مکلف است با هماهنگی آقایان دکتر محمدرضا امینی فرد، دکتر سید علی اکبر سیدمهدی، دکتر محمد هادی صادقی، دکتر اشکان آذرکیش، دکتر فرجود شکوهی و دکتر عبدالرسول صداقت در خصوص عقد قرارداد با وکیل مجرب جهت تعیین تکلیف عضویت کارشناسان محترم در سازمان ، ظرف یک ماه اقدام و گزارش به شورای عالی ارائه گردد.

مصوبه 11

مقرر گردید گزارش عملکرد و دستاوردهای حقوقی سازمان در جلسه آتی شورای عالی ارائه گردد.

مصوبه 12

مقرر گردید جلسه 32 شورای عالی با دستور بررسی بودجه در ادامه جلسه در عصر پنج شنبه مورخ 28/02/1402 به صورت فوق العاده برگزار گردد.

 مصوبات سی و دومین جلسه فوق العاده شورای عالی دوره هشتم "به صورت حضوری"

روز پنج شنبه مورخ 28/02/1402

مصوبه 1

بودجه پیشنهادی سازمان تا تبصره 1 با اصلاحات به تصویب رسید.

 مصوبه 2

به سازمان اجازه داده شد یک دوازدهم بودجه 1401 در ماه خرداد عملیات مالی داشته باشد.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/p88U