نه به محدودیت و ممنوعیت غربالگری پیش از زایمان
به جمع امضاکنندگان کارزار (دفاع از حقوق والدین برای غربالگری جنین و درخواست جلوگیری از تصویب برخی از مواد طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده) بپیوندید. 

Karzar.net/gharbalgariپایان پیام/

12 نظر

مطالب مشابه