روسای دانشگاه های علوم پزشکی همدان، زنجان و شیراز منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این احکام به شرح زیر است:

_ جناب آقای دکتر محمد مهدی مجذوبی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

پیرو ابلاغ شماره 1041/100 مورخ 15/08/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ جناب آقای دکتر حسن بختیاری
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

پیرو ابلاغ شماره 1242/100 مورخ 25/09/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ جناب آقای دکتر سید وحید حسینی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

پیرو ابلاغ شماره 1235/100 مورخ 22/09/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه