مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۵ همه‌گیری کرونا در کشور، نشان می‌دهد که افزایش بیماران بستری در هشت استان کشور و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۶ استان کشور اتفاق افتاده است. همچنین در هفته اخیر مرگ‌ومیر کرونایی در هفت استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین و زنجان صفر بوده است.

در عین حال در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۵۰۷۲ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته اخیر ۱۰۷۷ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۱۸ نفر بوده است.

62254778.jpg 57.97 KB


62254776.jpg 47.86 KB


مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۲۴۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۱۹۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۲۳ نفر بوده است.

62254775.jpg 43.94 KB


همچنین در استان تهران در هفته اخیر، موارد بستری ایستا و فوت استان افزایشی بوده است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان درحد متوسط کشور بوده است.  

62254793.jpg 73.44 KB

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش یافته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان به صفر رسیده است.

62254777.jpg 70.23 KB

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در این هفته به صفر رسیده است.

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

62254779.jpg 70.72 KB
مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر و مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.
62254782.jpg 66.67 KB

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر به صفر رسیده است.
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشوری است.
در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.
موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

62254784.jpg 69.26 KB

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

62254792.jpg 72.81 KB
خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان به صفر رسیده است


62254787.jpg 68.45 KB
آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.
روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

62254788.jpg 67.73 KB
مازندران

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است

62254791.jpg 66.03 KB

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

62254796.jpg 68.48 KB
کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.
در این هفته موارد بستری استان افزایش یافته و فوت استان کاهشی بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان به صفر رسیده است.  
62254797.jpg 68.59 KB
آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است. 
در هفته اخیر موارد بستری کاهشی بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.  
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.  
در هفته اخیر روند بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان کمتر از متوسط کشور است.  
در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان بیش از متوسط کشور بوده است. 
62254805.jpg 69.28 KB
هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر بیش از متوسط کشور است.
موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.  

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است. 
62254807.jpg 71.3 KB
کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.  
62254808.jpg 71.67 KB
سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

در عین حال در هفته اخیر، افزایش بیماران بستری در هشت استان کشور و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۶ استان کشور گزارش شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه