روسای ۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  بر اساس این ابلاغ ها، امین زاده حسن لویی، فرهاد غلامی، قباد محمدی، سید محمد محمدی، علیرضا خسروپناه و محمد غلام نژاد به ترتیب به عنوان روسای دانشگاه های عوم پزشکی ارومیه، مازندران، کرمانشاه، آبادان، دزفول و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند. 
 
ابلاغ های وزیر بهداشت به شرح زیر است: 
 
جناب آقای دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
جناب آقای دکتر فرهاد غلامی 
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۵۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
 
جناب آقای دکتر قباد محمدی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
جناب آقای دکتر سیدمحمد محمدی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
جناب آقای دکتر علیرضا خسروپناه
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
جناب آقای دکتر محمد غلام نژاد
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد
 
پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۳۰ دش مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه