وزارت بهداشت نسبت به ایمن سازی بیمارستان‌ها اقدام کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شصتمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران با حضور مهدی بابایی محمد و هادی علی‌احمدی و جمعی از مدیران سازمان ها و نهادها به منظور دستیابی به شهر ایمن در شهرداری منطقه ۱۳ تهران برگزار شد.

مهدی بابایی‌ رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه درباره وضعیت ساختمان های ناایمن این منطقه گفت: لیست "ساختمان‌های ناایمن" اعلام شده به ناایمنی از نظر حریق اشاره دارد و یک بیمارستان از نظر ناایمنی حریق به زودی از حالت ناایمن خارج می‌شود، اما میبینیم که در یک بیمارستان دیگر برغم مکاتبات و اخطارها اقدام خاصی انجام نشده است، وجود انبار و دپوی نامناسب کالا در این بیمارستان از سوی کارشناسان ایمنی گزارش شده است، این بیمارستان که ۱۵۳ هزار متر مربع وسعت دارد ، ۶ بار اخطار دریافت کرده است.

وزارت بهداشت نسبت به ایمن سازی بیمارستان ها اقدامات لازم را برنامه ریزی و اجرا کند

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیمارستان ها از وضعیت ایمنی مناسبی برخوردار نیستند، به حادثه سینا اطهر اشاره کرد و از وزارت بهداشت و درمان خواست نسبت به ایمن سازی بیمارستان ها اقدامات لازم و عملی را برنامه ریزی و اجرا کند.

لزوم ورود دادستانی به موضوع ایمنی بیمارستان های تهران

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در حوزه ایمنی بیمارستان ها باید دادستانی ورود کند گفت: در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای ایمن سازی بیمارستان ها، باید با مکاتبات خواستار ورود دادستانی شویم.

به گزارش ایسنا در پایان محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ نیز در این جلسه با بیان اینکه تشکیل جلسات کمیته بحران و پیگیری موضوعاتی از قبیل بیمارستان های ناایمن در این دوره از شورای اسلامی شهر تهران پیگیری می شود و ازجمله موارد مهمی است که از بروز حوادث و همچنین اثرات نامطلوب جلوگیری می کند گفت: سه بیمارستان در این منطقه سالیان سال فعالیت دارند که در این دوره از شورای شهر وضعیت ایمنی آنها مورد توجه و بررسی قرارگرفته است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه