دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا عسکری
مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

نظر به تعهد و شایستگی و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم درمان وزارت به موجب این ابلاغ در عنوان دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت ابقاء می شوید تا با رعایت ضوابط شرعی و قانونی درجهت احقاق حقوق مردم و تکریم و صیانت جامعه پزشکی انجام وظیفه نمائید.

امید است با استعانت از درگاه حق تعالی و هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط عضو ستاد کشوری و دانشگاه‌های علوم پزشکی در انجام امور مشروحه زیر موفق و موید باشید.

1. انجام امور دبیرخانه ستاد کشوری
2. پیگیری مصوبات ستاد کشوری و نظارت بر حسن اجرای آن در ستادهای استان‌ها
3. پیگیری تشکیل ستادهای استانی موضوع ماده 6 دستورالعمل اجرایی و فعال نمودن دبیرخانه ستاد در استان‌ها 
4. پیگیری برای تشکیل کمیته‌های کارشناسی و نظارت با مشارکت نمایندگان سازمان نظام پزشکی، نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر پایه در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور نظارت مستمر برای پیشگیری از تخلفات موضوع ماده 3 دستورالعمل
5. برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات تعریف شده در ماده 3 دستورالعمل اجرایی در ستادهای استانی
6. نظارت بر پیاده سازی صحیح تعرفه‌ها و ارزش‌های نسبی خدمات سلامت در تمامی مراکز درمانی کشور و رفع موانع اجرایی
7. برنامه‌ریزی برای تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی موضوع ماده 3 و در صورت محرز شدن تخلف پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تمامی مفاد مندرج در ماده 7 دستورالعمل مذکور

پایان پیام/

مطالب مشابه