کارانه پرداختی به پرستاران نیازمند بازنگری است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر علی عابدی درباره وضعیت حقوق پرداختی به پرستاران در کشور، گفت: جراحی یک کار فردی نیست بلکه گروهی است و این در حالی است که درآمد پزشکان در بیمارستان های دولتی به ۲ بخش تقسیم‌ می شود، بخشی از درآمد متعلق به حقوق و مزایا است که توسط دولت پرداخت می شود و بخشی دیگر به نسبت عملکرد پزشک پرداخت می شود.

وی افزود: پرستاران در بیمارستان های دولتی به مانند پزشکان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. بنابراین  تمام افرادی که دربخش دولتی حقوق دریافت می کنند، دارای نوعی تعادل در پرداخت حقوق هستند، اما در حیطه پرداخت کارانه میان پزشک و پرستار تفاوت وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در آمد پزشکان و پرستاران در زمان محاسبه کارانه متفاوت تعیین می‌شود، تصریح کرد: بطور مثال در سیستم پزشکی کارانه یک جراح، چشم پزشک یا متخصص داخلی با دیگر متخصصان متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عابدی در پایان گفت: می بایست کارانه پرداختی به پرستاران در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد این امر نیازمند تغییر نگرش است زیرا قانون گذران باید بدانند که جراحی یک کار گروهی است بلکه یک عمل فردی نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه