نایب رئیس کمیته ملی مدیریت سرطان منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی، طی حکمی رضا ملک زاده را به عنوان نایب رئیس کمیته ملی مدیریت سرطان منصوب کرد.

حکم وزیر بهداشت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ملک زاده
معاون محترم تحقیقات و فناوری

باسلام؛
نظر به اهمیت سرطان به عنوان طیفی از بیماری های گسترده، افزایش به روز آن در طی سال های آینده و اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و با توجه به ارتقاء ساختاری اداره سرطان و تشکیل " دبیرخانه ملی مدیریت سرطان" ( نامه شماره 954/700 مورخ 12/3/1398) و مطابق پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع "نامه شماره 2052/212 مورخ 2/11/1396" از جنابعالی به عنوان نایب رئیس کمیته ملی مدیریت سرطان انتظار می رود به منظور مدیریت هماهنگ و یکپارچه این بیماری در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر را با هماهنگی معاونت های ذیربط و در جهت اجرای "برنامه ملی مدیریت سرطان" (مطابق سند پیوست) در دستور کار قرار دهید.

1- به منظور تسریع در فرایندهای مدیریتی، افزایش اثربخشی تصمیم ها و هم افزایی اقدامات معاونت های مختلف، "دبیرخانه ملی مدیریت سرطان"، سیاستگذاری، راهبری و اجرای "برنامه ملی مدیریت سرطان" و وظایف و اختیارات معاونت های مختلف را در این زمینه و زیر نظر معاون مربوطه برعهده خواهد داشت .

2- تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز برنامه ها، تامین فضای فیزیکی، تنظیم تشکیلات اداری و تامین نیروی انسانی "با استفاده از پست های اداره سرطان و دیگر پست های سازمانی موجود به ویژه در معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری" بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع خواهد بود. در همین زمینه لازم است معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری، نیروی انسانی موجود را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

3- به جز فرایندهای مدیریتی و برنامه ریزی معمول که توسط "دبیرخانه ملی مدیریت سرطان" و با هماهنگی مستقیم با معاونین مربوطه صورت می گیرد، "کمیته راهبری" برنامه ملی مدیریت سرطان با حضور معاونان بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع، نایب رئیس کمیته ملی و رئیس دبیرخانه "دبیر کمیته ملی مدیریت سرطان" هر یک تا دو ماه تشکیل و گزارش آن به اینجانب اعلام گردد. دعوت سایر معاونان براساس نیاز و موضوعات مطروحه در جلسات کمیته راهبری و توسط دبیرخانه صورت گیرد.

4- به منظور ارائه گزارش پیشرفت و استفاده از نظرات سایر معاونان و اعضاء " کمیته ملی مدیریت سرطان" به دعوت نایب رئیس کمیته و با حضور  اینجانب هر سه تا چهار ماه تشکیل گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه