مشاور وزیر بهداشت در امور بیمه درمان منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا افشار

عطف به موافقت نامه شماره 1348/98/2000 مورخ 27/05/1398 مبنی بر ماموریت جنابعالی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به سوابق ارزنده ای که در بیمه درمانی دارید بدینوسیله بعنوان مشاور اینجانب در امور بیمه درمان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از مشارکت و تجارب همکاران ذیربط در انجام امور محوله مؤید باشید.

محور های زیر بعنوان اهم انتظارات از همکاری با جنابعالی مورد انتظار است.
1- مشارکت و پیگیری در تدوین بسته خدمات پایه درمانی جهت بیمه شدگان سراسر کشور بنحوی که موجب تناقض و بی عدالتی نگردد.

2- بررسی و پیگیری گردش منابع در بیمه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنحوی که رضایتمندی دهندگان و گیرندگان خدمت را فراهم نماید.

3- پیگیری مستمر استقرار و بکارگیری سیستم پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در نظام بیمه درمانی و گزارش پیشرفت کار به اینجانب

4- مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمانهای بیمه گر جهت اعمال راهنماهای بالینی "تا کنون بیش از 600 راهنمای بالینی جهت خدمات پرهزینه تدوین و ابلاغ شده است و ضروریست تکمیل گردد."مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمان های بیمه گر جهت اعمال راهنما ضروریست تکمیل گردد."

5- نظارت مستمر بر امر نسخه نویسی الکترونیک و ارائه مستمر گزارش پیشرفت کار و ذکر نکات مهم  و قابل پیگیری.

6- بررسی الگوهای جهانی بیمه های درمانی، متناسب با جمعیت، GDP و دیگر فاکتورهای موثر و ارائه نتایج بررسی.

7- همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی و تهیه الگوهای مالی پیشنهادی جهت تقویت مبانی اقتصادی بیمه سلامت.

8- مطالعه و بررسی وضعیت بیمه های تکمیلی و تاثیر آن بر نظام سلامت. بدیهی است معاونت های محترم توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، تحقیقات و فناوری و مدیران محترم بیمه های درمانی مساعدت خواهند فرمود.

 توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

پایان پیام/

مطالب مشابه