ارزیابی دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستان‌ها بر اساس معیارهای کیفی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با آغاز دور چهارم ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان ها از اواسط دی ماه، اولین نشست توجیهی مسئولین بهبود کیفیت بیمارستان های خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار شد.

فرامرز بهادرخان با اشاره به دستورالعمل اجرایی دوره چهارم اعتباربخشی و موارد مهم ارزیابی های پیش رو گفت: ارزیابی در این دوره بر اساس معیارهای کیفی است، برای اولین بار از روش ارزیابی خوشه ای بر اساس معیارهای مبتنی بر مدیریت اثربخش، بیمار محوری، دسترسی به مراقبت، مدیریت ایمنی بیمار، مراقبت های پرمخاطره، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پیشگیرانه، مستندات پزشکی و پاراکلینیک عملکرد بیمارستان ها سنجیده می شود.

رئیس اداره اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن ارزیابی عملکرد تیم اعتبار بخشی اظهار کرد: تیم ارزیابی در این دوره شامل ارزیاب مدیریتی، ارزیاب بالینی، ارزیاب بهداشتی و ارزیاب ارشد بعنوان مسئول تیم است، در ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی دور چهارم،  نتیجه نهایی اجرای هر سنجه، معیار امتیازدهی است.

وی یکی از موارد مهم در اعتباربخشی بیمارستان ها را "خودارزیابی بیمارستانی" عنوان کرد و افزود: خود ارزیابی بیمارستانی که توسط مدیران، کارشناسان بیمارستان قبل از ارزیابی جامع که توسط ارزیابان منتخب وزارتی و دانشگاهی انجام می شود، در تقویت فرایند آموزش استانداردها، فرهنگ سازی کیفیت و ایمنی بعنوان اهداف اصلی سلامت و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در مراکز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

به گزارش مهر بهادرخان در پایان با اشاره به ارزیابی ۵۱۱ سنجه توسط تیم ارزیابی گفت: روند اعتباربخشی از ۱۴ دی ماه ۹۸ از بیمارستان های با تخت فعال کمتر آغاز می شود، فرایند خودارزیابی و تعیین سنجه های غیرقابل ارزیابی در تمامی بیمارستان ها و بارگذاری نتایج آن در سامانه ملی اعتباربخشی اهمیت زیادی دارد، ایجاد هماهنگی، سازماندهی، کار تیمی، آموزش و تلاش بیشتر در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی با هدف ارتقاء کیفیت و ایمنی بیماران از دیگر مواردی بود که رئیس اداره اعتباربخشی توضیحاتی درباره آن ارائه داد، بر اساس همین گزارش، اعتباربخشی بیمارستان ها معیاری است برای سنجش عملکرد و بازدهی بیشتر بیمارستان ها در راستای ارائه خدمات درمانی به بیماران که به رتبه و اعتبار هر بیمارستان در ۶ سطح عالی، یک برتر، یک، دو، سه و چهار تقسیم بندی می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه