دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی با ویروس کرونا منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم سعید نمکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ایرج حریرچی
معاون کل محترم وزارت بهداشت

پیرو دستور رییس جمهور محترم مبنی بر تشکیل "ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی با ویروس کرونا" بدینوسیله جنابعالی بعنوان دبیر ستاد مذکور منصوب می شوید. امید است با عنایت پروردگار و با جدیت و پیگیری مستمر در انجام امور محوله مؤید باشید.

همچنین وزیر بهداشت در حکم جداگانه ای محمد توکلی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در مدیریت امور اجرایی بیماری کرونا ویروس در شهر مقدس قم  منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد توکلی
با توجه به سوابق علمی و اجرائی جنابعالی، بدینوسیله به عنوان نماینده  تام الاختیار اینجانب در مدیریت امور اجرائی بیماری کرونا ویروس در شهر مقدس قم  منصوب می شوید تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم امور اجرائی مربوطه را پیگیری و روزانه به اینجانب گزارش نمائید.

بر اساس این گزارش ایرج حریرچی دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی با ویروس کرونا نیز در احکامی آقایان محمد مهدی ناصحی، جعفر صادق تبریزی، علی دل پیشه، دکتر نامدار عبداللهیان، مهدی یوسفی، بیگلری، محمد آسایی را به عنوان رابطین کلان مناطق ۱ تا ۷ منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی
نماینده محترم وزیر و دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراها

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 1 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 1  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.


برادر گرامی جناب آقای دکتر جعفر صادق تبریزی
رییس محترم مرکز مدیریت شبکه

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 2 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 2  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی دل پیشه
رییس محترم دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 3 منصوب می شوید. تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 3  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.

برادر گرامی جناب آقای دکتر نامدار عبداللهیان
رییس محترم مرکز حراست

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 4 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 4  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.

برادر گرامی جناب آقای دکتر مهدی یوسفی
رییس محترم هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران 

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 5 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 5  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.

برادر گرامی جناب آقای دکتر بیگلری
رییس محترم انستیتو پاستور ایران

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق 6 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 6  امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید.

برادر گرامی جناب آقای دکترمحمد آسایی
مشاور محترم وزیر در امور بهداشتی

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ویژه مدیریت پیشگیری و مقابله با آلودگی ویروس کرونا بدینوسیله جنابعالی به عنوان رابط کلان مناطق7 منصوب می شوید . تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه های کلان مناطق 7 امور اجرایی مربوطه را پیگیری و نظارت نمایید و روزانه به دفتر اینجانب گزارش فرمایید. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه