آزمایشگاه‌های تشخیصی کرونا در کشور از مکانیزم واحدی استفاده می‌کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا بیگلری با بیان اینکه انستیتو پاستور ایران به عنوان یار دیرین روزهای سخت کشور در روز های آغازین این پدیده وارد فاز افزایش ظرفیت تشخیصی شد، گفت: تلاش کردیم با افزایش ظرفیت تشخیصی بتوانیم دهها بار انجام تست را در خود انستیتو فراهم کند و همچنین کمک کرد که بیش از ۲۲ مرکز در کل کشور راهاندازی شود.  

رییس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: در حال حاضر در سراسر کشور از زاهدان، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و... ۲۲ آزمایشگاهی که وجود دارند، با یک پروتکل و مکانیزم واحد، کار تشخیص کرونا را انجام می دهند. نکته مهم و ضروری این است که آزمایش فقط برای افراد بستری است تا بتوانیم بیماران کرونایی را از افراد دچار بیماری های حاد تنفسی، تفکیک کنیم.

وی افزود: حدود یک ماه قبل از ورود کرونا به کشور، کیت هایی برای تشخیص طراحی شد. البته کیت هایی که اکنون از آنها استفاده می کنیم، کیتهایی هستند که از خارج از کشور تامین شدند، اما با اعلام آمادگی بیش از ۵۰ گروه فناور می توان وارد فاز ساخت این کیت ها شد که چند مورد از این گروه ها می توانند سریع تر وارد شوند که امیدواریم بعد از تایید نهایی بتوانیم با کیتهای داخلی کار تشخیص کرونا را انجام دهیم.

به گزارش ایسنا بیگلری در پایان درباره بسیج ملی کرونا را شکست می دهیم که قرار است در قالب آن اکیپ‌هایی به درب منازل مردم رفته و اقدام به بیماریابی کنند گفت: در این زمینه مسلما در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی‌ها و آماده شدن برای کمک در مطالعات اپیدمیولوژیک مواردی که پیدا می شود و انجام تست ها، انستیتو پاستور قسمتی از این کار است. با توجه به اینکه تعهد اجتماعی رکن مهمی است که کمک می کند از این بحران بیرون آییم، امیدوارم با تعهد همگانی خانوادها بتوانیم از کشور محافظت کرده و فردایی بهتر داشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه