کرونا، ویروس نیست؛ بحرانی چند بُعدی است
در کنترل کرونا دچار خطای بزرگ راهبردی هستیم.

کرونا یک ویروس نیست. کرونا یک بحران عظیم خانمانسوز است. 

کرونا یک بحران عظیم اقتصادی اجتماعی وسیاسی و امنیتی است.

 نحراف در مدیریت بحران کرونا از جایی شروع شد که  مسئولین کشور  کرونا را یک مسئله بهداشتی فرض کردند، چون رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا وزیر بهداشت تعیین شد. وزیری که تسلط چندانی به خود وزارت تحت امر ندارد چه رسد به بحرانی چند بعدی.

 بحران ناشی از کرونا یک مسئله  امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ... است. کرونا فقط ویروس نیست، بلکه دقیقا و کاملا یک سلاح است، سلاحی که همه وجود جامعه را از بنیان نشانه گرفته است. لذا چنانچه واقعیت این قضیه را که روز به روز آشکارتر می‌شود بپذیریم‌ باید رئیس این ستاد حتما پتانسیل بالاتری داشته باشد تا نمایندگان همه دستگاه­ها تحت یک فرماندهی واحد و بدون کوچکترین ناهماهنگی کنار هم قرار بگیرند. 

ما اکنون در مبارزه با کرونا دچار ضعف اساسی ‌وحدت فرماندهی هستیم و این شرایط بحرانی مدیریت کرونا خطر بروز فاجعه انسانی و زیان غیر قابل جبران ملی و حاکمیتی برای مردم ایران نتیجه دیگری نخواهد داشت.

کرونا تا درب خانه تک تک ایرانیان آمده است. نمایندگان مجلس ، وزرا و مدیران ارشد  اورژانس و ستاد مدیریت بحران و مقامات ارشد دیگر و پزشکان و پرستاران و بسیاری از کسانی که باید خط مقدم مبارزه باشند دچار مشکل شده‌اند.

این هشدارها کافی نیست تا پیام بحران در مدیریت بحران و ضعف فرماندهی و مدیریت و مبارزه با این غول جادو را درک کنیم. 

‌هر فرد دلسوزی‌ تا کنون‌ متوجه این نقص مهم یعنی نبود وحدت فرماندهی و یا قدرت فرماندهی  شده است . 

مخاطبان عزیز سریعا تصمیم بگیرید و مدیریت بحران را به قویترین فرمانده کشور بسپارید و به نظر می‌رسد این فرد باید رهبر معظم یا یک نماینده تام الاختیار از سوی ایشان باشد.

تا دیر نشده است به داد مردم ایران برسید.

پایان پیام/

مطالب مشابه