سرپرست مدیریت درمان استان تهران منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر حکم این انتصاب درذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه