بیمه مسئولیت فنی درمانگاه‌ها

بيمه مسئوليت مدنی مسئول فنی بيمارستان‌، کلينيک‌، درمانگاه‌، داروخانه‌ و آزمايشگاه در قبال بيماران‌، اشخاص ثالث مانند مراجعه‌کنندگان و همراهان بیمار و ذوی‌الحقوق آنان‌، بدين معنی که چنانچه در جريان اجرای وظایف مسئولين فنی مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعيين و تاييد گرديده حادثه‌اي رخ دهد و مسئولين فنی در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند، بيمه ايران با رعايت شرايط  بيمه‌‌نامه، خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

شرایط پرداخت:

براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه معلم، پرداخت هزینه بیمه مسئولیت فنی درمانگاه‌ها برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون)، با 20 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

تکمیل سفارش