بیمه مسئولیت فنی درمانگاه‌ها

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان، کلینیک، داروخانه، آزمایشگاه
بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان، کلینیک، درمانگاه، داروخانه و آزمایشگاه در قبال بیماران، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمار و ذوی الحقوق آنان، بدین معنی که چنانچه در جریان اجرای وظایف مسئولین فنی مراکز یاد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید گردیده حادثه‌ای رخ دهد و مسئولین فنی در قبال بیماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند، بیمه ملت با رعایت شرایط بیمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد.

شرایط پرداخت:
براساس تفاهم‌نامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه ملت، پرداخت هزینه بیمه مسئولیت فنی درمانگاه‌ها برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون)، با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

تکمیل سفارش