بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.

موارد تحت پوشش و خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی

پوشش های بیمه نامه مسئولیت مدنی سامان
- هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
- غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه گذار وارد آید بیمه گر موظف به جبران خسارت می‌باشد.)
- غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند.)
- خسارت های مالی (اموال و تاسیسات مجاور)

بیمه مسئولیت مدنی چه مواردی را پوشش نمی دهد؟
- خسارات ناشی از اعمال متقلبانه بیمه‌گذار
- جرائم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید
- اقدام بیمه‌گذار برای نجات مصدوم اقرار به مسئولیت محسوب نمی‌شود.
- حوادثی که در خارج از مرزهای کشور اتفاق می‌افتد.
- خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و قطارهای راه‌آهن مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث .

انواع بیمه مسئولیت مدنی برای جامعه پزشکی
1) مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان / کلینیک / درمانگاه / آمبولانس ها
2) مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان

تکمیل سفارش