مرگ صفر کرونا در ۵ استان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.

همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۲۱۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.
 
62259798.jpg 66.53 KB


62259799.jpg 50.92 KB

مرور روند همه‌گیری کرونا در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۱۶ همه‌گیری

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر بوده است.  

62259796.jpg 46.05 KB


همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.  
62259819.jpg 70.49 KB

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.  
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری  و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.  

62259813.jpg 70.39 KB

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

62259812.jpg 72.89 KB

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

62259814.jpg 70.55 KB

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور اس
موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

62259815.jpg 72.83 KB

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.
موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است. 

62259817.jpg 69.67 KB

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است. 

62259802.jpg 68.57 KB
خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.
در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.
62259818.jpg 68.61 KB
مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.
در این هفته موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

در هفته اخیر روند بستری استان ایستا و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

62259821.jpg 69.42 KB
مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.

روند بستری کاهش یافته و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر صفر بوده است.
62259804.jpg 69.13 KB
آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

62259825.jpg 70.32 KB
هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

62259808.jpg 68.13 KB
کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.
62259828.jpg 67.13 KB

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر بوده است.

62259830.jpg 73.89 KB

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت ثابت مانده است. میزان بروز بیماران بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.  

62259809.jpg 66.15 KB

به گزارش ایسنا، در هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا در کشور، کاهش بیماران بستری در ۲۸ استان و روند ایستای بستری در سه استان گزارش شده و همچنین در ۲۱ استان کشور کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی گزارش شده است.


پایان پیام/

مطالب مشابه