کاهش یا ایستایی مرگ‌های کرونایی در ۲۸ استان ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طبق آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونا در کشور که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، در حال حاضر هیچ شهر قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و ۱۱۳ شهر در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهر در وضعیت آبی هستند.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در عین حال بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۰ همه‌گیری نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، در هفته اخیر ۸۱۰ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۱۷۸ نفر و تعداد فوتی‌ها در هفته اخیر ۲۲ نفر بوده است.


وضعیت کرونا در استان‌های کشور در هفته ۱۲۰ همه‌گیری

تهران

در استان تهران نیز تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۳۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۴۶ نفر و تعداد فوتی‌های جدید در هفته اخیر ۹ نفر بوده است. 

همچنین در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر بوده است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر آن صفر بوده است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهشی بوده و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر  و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهشی و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

سمنان

روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

خراسان رضوی

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ثابت مانده‌ است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ ومیر استان کمتر از متوسط کشوری است.  

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر بوده است.

بوشهر

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

اصفهان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

ایلام

در هفته اخیر  موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.  

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته است و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

گلستان

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر بوده است.  

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری استان کاهشی و فوت استان ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهشی و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی صفر بوده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان صفر بوده است.

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر کاهش و ثبات بیماران بستری در ۲۸ استان کشور و افزایش مختصر در سه استان گزارش شده است.

همچنین در هفته اخیر کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۸ استان را شاهد بوده‌ایم.

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه