روسای ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس این احکام، آرش خجسته، حبیب غزنوی، محمدکاظم وکیل، ارسلان خالدی فر، سعید گل فیروزی به ترتیب به عنوان روسای دانشگاه های علوم پزشکی هوشمند، زاهدان، فسا، شهرکرد، گلستان منصوب شدند.
 
احکام وزیر بهداشت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر آرش خجسته
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

پیرو ابلاغ شماره 1451/100 مورخ 26/10/1400 و با توجه به نامه شماره 8012/1401/دش مورخ 26/05/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر حبیب غزنوی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

پیرو ابلاغ شماره 1744/100 مورخ 22/12/1400 و با توجه به نامه شماره 8012/1401/دش مورخ 26/05/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر محمدکاظم وکیل
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

پیرو ابلاغ شماره 1232/100 مورخ 22/09/1400 و با توجه به نامه شماره 8012/1401/دش مورخ 26/05/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر ارسلان خالدی فر
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

پیرو ابلاغ شماره 1288/100 مورخ 01/10/1400 و با توجه به نامه شماره 8012/1401/دش مورخ 26/05/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر سعید گل فیروزی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

پیرو ابلاغ شماره 1557/100 مورخ 16/11/1400 و با توجه به نامه شماره 8012/1401/دش مورخ 26/05/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه