پاسخ دکتر زالی به نامه منتشر شده معاون سازمان بازرسی درباره اعلام نیاز به خدمات دو تن از نزدیکان وزیر بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

موضوع به سالهای ۹۷ و ۹۹ یعنی قبل از وزارت دکتر عین‌اللهی بر می گردد. 

پیشنهاد قرارداد یکساله با شماری از پزشکان از جمله این دو فوق تخصص چشم مطابق نیاز مبرم درمانی دانشگاه داده شد.

قرادادهای یکساله با فوق تخصص‌هایی که به راحتی می‌توانند در بخش خصوصی درآمد بیشتری داشته باشند، تبعیض‌آمیز نیست.

ده‌ها پزشک متخصص با تبصره ۷ در دانشگاه به خدمت مشغولند.

برای استخدام قطعی هیأت علمی همه باید در فراخوان شرکت کنند.پایان پیام/

مطالب مشابه