جزئیات ثبت نام پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۲ در ۴۸ دانشگاه علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نتایج پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ "رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی" روز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد و از آن زمان تاکنون دانشگاه‌های مختلف شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام از قبول شدگان را اعلام کردند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با اعلام شرایط ثبت نام و مدارک مورد پذیرش، زمان بندی مختلفی را برای ثبت نام در رشته‌های مختلف علوم پزشکی اعلام کرده اند.

یکی از نکات قابل توجه در مدارک ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی الزام امضای چند مدل تعهدنامه محضری برای پذیرفته شدگان به ویژه پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی است.

از جمله این فرم‌هایی که از امسال در دستورکار ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده شده است می‌توان به «فرم سند تعهد موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو» اشاره کرد.

بر اساس این فرم فرد که با استفاده از سهمیه موضوع این آئین نامه در یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان پذیرفته شده متعهد و ملتزم می‌شود پس از اخذ مدرک تحصیلی خود در طول دوران تحصیل منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهد و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت به اتمام برساند.

همچنین فرد موظف است بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، خود را به وزارت بهداشت معرفی کند و بر اساس موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به میزان یک و نیم برابر مدت تحصیل، درمناطق محروم و کم برخوردار مورد نظر وزارت بهداشت خدمت کند.

خرید و جابجایی تعهدات موضوع این آئین نامه ممنوع است و در این تعهدنامه فرد باید متعهد می‌شود که از قوانین و مقررات مربوطه دایر بر ممنوعیت خرید و جابجایی تعهدات موضوع این سند مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از این موضوع، در محل تعیین شده خدمت خواهم کرد و در خلال انجام تعهد، اجازه فعالیت پزشکی در محل دیگری غیر از محل تعیین شده برای انجام تعهد را نخواهد داشت.

ضمن اینکه بر اساس این تعهدنامه دانشجو مجاز به ادامه تحصیل تا قبل از گذراندن نیمی از دوران تعهد نیست و تنها در صورت ادامه تحصیل دانش آموختگان این سهمیه در مقطع تخصص، بخش باقیمانده از دوره تعهد خدمت باید پس از اتمام مقطع تخصص در محل خدمت دوره تعهد، انجام پذیرد. مدت تحصیل در دوره تخصص جز مدت تعهد خدمت محسوب نخواهد شد.

در صورتی که فرد نتواند به هر دلیلی موفق نشود که تحصیل خود را به اتمام برساند یا از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا بعد از پایان دوره به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف کند یا بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را معرفی نکند یا جهت انجام خدمت به محل تعیین شده از سوی دانشگاه یاد شده یا وزارت بهداشت مراجعه نکند یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شده و یا ترک خدمت کند، باید دو برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازد.

تشخیص وزارت بهداشت راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

ضمن اینکه اگر فرد تعهدات قانونی و قراردادی که سند آن را امضا می‌کند انجام ندهد نمی‌تواند دانشنامه و هر گونه مدرک تحصیلی دریافت کند.

نمونه «فرم سند تعهد موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو»

از دیگر دستورالعمل‌های جدیدی که از امسال به مجموع مدارک ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شده است می‌توان به "سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی "سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال ۱۴۰۱" مخصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به بعد" اشاره کرد.

در این سند هم فرد باید تعهد بدهد در صورتی که با استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی آن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مورد نظر خود پذیرفته شده و با هزینه دولت تحصیل می‌کند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، خود را به دانشگاه علوم پزشکی معرفی کرده و بر اساس قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموز شیء و سایر ضوابط و مقررات مصوب، به میزان ۱.۵ "یک و نیم" برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای، در مناطق محروم استان مربوطه خدمت کند.

بر اساس این تعهدنامه فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر کردن مطب و تأسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد و تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات، صدور تأییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع است.

فرد تنها در صورتی می‌تواند ادامه تحصیل دهد که حداقل نیمی از تعهدات را انجام داده باشد.

در این تعهدنامه هم همچون تعهدنامه مصوبه افزایش ظرفیت در صورتی که به هر دلیل فرد نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند، یا انصراف دهد، یا از انجام تعهد استنکاف کند و یا بلافاصله پس از پایان دوره خود را معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده جهت انجام خدمت مراجعه نکند، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته و به هر علتی اخراج شده و یا ترک خدمت کند کند، باید میزان جریمه و خسارات ناشی از تأخیر و یا عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازد.

کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

نمونه "سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی "سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال ۱۴۰۱" مخصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به بعد"

ضمن اینک پرداخت جریمه موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارک تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد شد و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع سند امکانپذیر است و تا تعهدات قانونی انجام نشود، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به فرد اعطا نخواهد شد و سند تعهد هم فسخ نخواهد شد.

همچنین فرم دیگری هم باید توسط پذیرفته شدگان علوم پزشکی تکمیل شود که از امسال به مجموعه مدارک اضافه شده است. بر اساس این تعهدنامه که به فرم سهمیه مناطق شناخته می‌شود در صورتی که فرد از سهمه این مناطق برای قبولی استفاده کرده باشد باید یک برابر مدت تحصیل و تعهدات منطقه‌ای "در مجموع دو برابر" خدمت کند. در صورتی که فرد به هر دلیلی استنکاف کند موظف است تا دو برابر هزینه‌هایی که برای تحصیل وی شده است را به وزارت بهداشت برگرداند.

نمونه "فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته‌های مختلف گروه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سهمیه‌های مناطق ۲ و ۳ در آزمون سراسری"


مهر

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه