روسا و اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده کلان مناطق یک تا ده منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این احکام، کورش اعتماد، مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه یک، شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به عنوان پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه دو، جعفر جندقی، رییس مرکز سلامت محیط و کار به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه سه، کاظم وطن خواه یزدی، رییس آزمایشگاه مرجع سلامت به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه چهار، فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه پنج، احمد اسمعیل زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه شش، حامد مصلحی، مدیرکل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هفت، صابر جباری فاروجی، رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هشت، عباس علیپور، رییس مرکز مدیریت شبکه به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه نه و زهرا سید معلمی، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان به عنوان رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه ده منصوب شده اند.

متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اعتمادمدیرکل محترم دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه یک شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود" منصوب می‌ گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند وهمچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه یک به شرح زیر است:

کوروش اعتماد، مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر، رییس گروه، اصلان نظری، معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، فتحعلیان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو گروه، مهندس دانایی فر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، عضو گروه، خانم نوری مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم فریبا حسنی کارشناس پزشک خانواده عضو گروه.


جناب آقای دکتر شهنام عرشیرییس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه دو شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " ارومیه، تبریز، اردبیل، خوی، مراغه، سراب و خلخال" منصوب می ‌گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه دو، به شرح زیر است

شهنام عرشی رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، رییس گروه، سعید تاملی معاون فنی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، عبدالله زاده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو گروه، دکتر اخوان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، عضو گروه، مهندس عطایی مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، دکتر رضا زرگران کارشناس پزشک خانواده، عضو گروه.


آقای دکتر جندقی رییس محترم مرکز سلامت محیط و کار

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه سه شامل دانشگاه/ دانشکده‌ های علوم پزشکی "همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و اسدآباد" منصوب می ‌گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه / دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه سه به شرح زیر است

دکتر جعفر جندقی رییس مرکز سلامت محیط و کار، رییس گروه، دکتر ادیب فر مرکز مدیریت شبکه، سرگروه، دکتر شاهزاده فاضل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو گروه، آقای آقابابایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو گروه، دکتر مهشید پدرام مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم رقیه ضرابی کارشناس پزشک خانواده عضو گروه.


جناب آقای دکتر کاظم وطن خواه یزدیرییس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت

با عنایت به مصوبات کمیته پایش و نظارت قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ، جنابعالی به عنوان رئیس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه چهار شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " اهواز، لرستان، دزفول، آبادان، شوشتر و بهبهان" منصوب می ‌گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه چهار به شرح زیر است

دکتر کاظم وطن خواه یزدی رییس آزمایشگاه مرجع سلامت، رییس گروه، دکتر قاسمی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، دکتر معتمد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو گروه، دکتر جدی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو گروه، مهندس رضایی مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، دکتر نگین طاهری مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه.


جناب آقای دکتر فرشید رضایی سرپرست محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت


با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه پنج شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی" فارس، بندر عباس، بوشهر، یاسوج، گراش، فسا، جهرم و لارستان" منصوب می ‌گردید. شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستورعمل پایش، از دانشگاه/دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه وارسال فرمائید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه پنج به شرح زیر است

دکتر فرشید رضایی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقاء سلامت، رییس گروه، دکتر یوسفی مرکز مدیریت شبکه سر گروه، مهندس عرب معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، عضو گروه، دکتر شیرانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، عضو گروه، خانم کاظمی مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم نوجوان محمدی کارشناس پزشک خانواده، عضو گروه.


جناب آقای دکتر احمد اسمعیل زاده مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت
 
با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه شش شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " زنجان، قزوین، البرز، قم، اراک، ساوه و خمین " منصوب می‌ گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه شش به شرح زیر است

دکتر احمد اسمعیل زاده مدیر دفتر بهبودتغذیه جامعه، رییس گروه، دکتر غلامی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، دکتر ولی زاده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، عضو گروه، مهندس رییس ساداتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، عضو گروه، دکتر خسروی مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، دکتر رضا زرگران کارشناس پزشک خانواده، عضو گروه.


جناب آقای دکتر حامد مصلحی مدیرکل محترم دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هفت شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " اصفهان ، یزد ، شهرکرد و کاشان " منصوب می ‌گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هفت به شرح زیر است

دکتر حامد مصلحی مدیرکل محترم دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، رییس گروه، دکتر حامد فتاحی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، مهندس رییسی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، عضو گروه، خانم سبز قبایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، عضو گروه، خانم مهندس حکمت جومرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم رقیه ضرابی کارشناس پزشک خانواده عضو گروه.


جناب آقای دکتر صابر جباری فاروجی رییس محترم مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هشت شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " کرمان ، زاهدان، رفسنجان، ایرانشهر، زابل، سیرجان، جیرفت و بم" منصوب می‌ گردید.خواهشمند است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستورعمل پایش از دانشگاه/ دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه هشت به شرح زیر است

آقای دکتر صابر جباری فاروجی رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، رییس گروه، دکتر مهشید احمدیان مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، مهندس رحیمی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، عضو گروه، دکتر مظهری معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بیرجند، عضو گروه، دکتر نواییان مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم نوجوان محمدی کارشناس پزشک خانواده، عضو گروه.


جناب آقای دکتر عباس علیپور رییس محترم مرکز مدیریت شبکه

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه نه شامل دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی " مشهد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سبزوار، نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، اسفراین و گناباد " منصوب می‌ گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستور عمل پایش، از دانشگاه / دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه نه به شرح زیر است

دکتر عباس علیپور رییس مرکز مدیریت شبکه، رییس گروه، دکتر الهه کاظمی مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، دکتر نگین طاهری مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، دکتر حسین پور معاونت بهداشت دانشگاه کرمان، عضو گروه، مهندس علیجانی معاونت بهداشت دانشگاه قزوین، عضو گروه، زهرا شیرزادی مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه.


سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی مدیرکل محترم دفتر سلامت دهان و دندان

با عنایت به مصوبات دبیرخانه قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مبنی بر تشکیل گروه های پایش دانشگاهی کلان مناطق و نظارت بر روند اجرای برنامه در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ، جنابعالی به عنوان "رییس گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه ده شامل دانشگاه های علوم پزشکی " شهید بهشتی، تهران و ایران " منصوب می‌ گردید.شایسته است با همکاری اعضای گروه که شامل افراد ذیل می باشند و همچنین گروه های پایش بین دانشگاهی مطابق دستورالعمل پایش، از دانشگاه / دانشکده های مذکور بازدید و گزارش آن را تهیه و ارسال فرمایید.

اعضای گروه پایش دانشگاهی برنامه سلامت خانواده در کلان منطقه ده به شرح زیر است

دکتر زهرا سید معلمی مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان، رییس گروه، دکتر طاهری مرکز مدیریت شبکه، سر گروه، دکتر پور عباسی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، عضو گروه، خانم حدادی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، عضو گروه، خانم صادقی خو مرکز مدیریت شبکه، عضو گروه، خانم فریبا حسنی کارشناس پزشک خانواده، عضو گروه. وبدا

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.