آزار کودکان کار؛ درنوردیدن مرزهای وحشیگری
مسئولین و آحاد جامعه در برابر این اعمال غیرانسانی با کودکان مسئولند و باید کاری بکنند. نهادهای قضایی و انتظامی می‌توانند با پیگیری موضوع‌، دستگیری متهمان و مجازات مجرمان، راه تکرار بر آزار کودکان را ببندند و برای هیچ کس احساس و توهم داشتن حاشیه امن برای انجام اقدامات غیرانسانی خصوصا در برابر کودکان باقی نگذارند.

طبق اصل ۶۶ قانون دادرسی کیفری «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و...است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.»

این یادداشت همه سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق کودکان را به نیت‌ انجام اقدامی موثر و عملی در این خصوص به اعلام جرم نسبت به این اتفاقات مجرمانه و از بین برنده‌‌ کرامت انسانی دعوت می‌کند تا با پیگیری، باعث به دام افتادن و مجازات عاملان بدخوی‌ آن گردند و از وقوع چنین رخدادهای خطرناکی که در ذهنیت روانی سالم انسانی نمی‌گنجد، جلوگیری نمایند.

پایان پیام/

مطالب مشابه