همه چیزمان به همه چیزمان می آید!
فرموده اند نقش بیمه، پیشگیری از بیماری است، نه تامین هزینه درمان! یاللعجب!

اینکه اصولا بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی تمایل به کاهش هزینه درمان دارد و به این منظور حتی حاضر به سرمایه گذاری برای پیشگیری از بیماری و کاستن از هزینه پرداختی خود  است، راهبرد بیمه است، نه نقش و هدف و وظیفه بیمه. 

گویی اصولا در کشور ما فراموش شده که بیمه، بنگاهی اقتصادی است که باید سوددهی داشته باشد تا ارزش سرمایه گذاری برای سرمایه گذار داشته باشد.

متاسفانه جایگاه صنعت بیمه در کشور ما مغفول واقع شده و دولتمردان و سیاستگذاران نظام سلامت تکالیف حکومتی و تامین رفاه اجتماعی را برای بیمه قائل شده اند؛ دقیقا به همان شکل که سوبسید درمان را با پایین نگه داشتن تعرفه درمان، از جیب درمانگر می پردازند! از دیگر سو با تعریف تکالیف رفاهی برای بیمه، به صورت همزمان از دریافت حق بیمه توسط بیمه گذار ممانعت می نمایند!

وظیفه ایجاد رفاه برای جامعه بر دوش چه کسی است؟ بیمه؟! جامعه پزشکی؟!

پس وظیفه حکومت چیست؟ یارانه سلامت را چه کسی باید پرداخت کند؟

نقش بیمه، دقیقا "پرداخت هزینه درمان" است.

پایان پیام/

مطالب مشابه