ارزیابی کل نظام بیمه‌ای و سیستم تامین منابع بیمه‌ای
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا اولیایی منش درتشریح نشست مشترک برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نماینده سازمان بهداشت جهانی و مشاور آن سازمان دکتر هاملمان و مایکل تیده گفت: دراین نشست 4 موضوع درحیطه وظایف سازمان بیمه سلامت تشریح و توضیحاتی درخصوص آن ارایه شد، درابتدا کل نظام بیمه ای و سیستم تامین منابع بیمه ای مورد ارزیابی قرارگرفت.

اولیایی منش ادامه داد: درباره عملکرد شورای عالی بیمه سلامت، تجمیع منابع و توزیع اعتبارات هم توضیحاتی به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت ارایه شد، ضمن اینکه در ادامه بحث درخصوص نوع نظام پرداخت درحوزه سرپایی، بستری، دولتی و خصوصی هم گفت وگو هایی به عمل آمد، همچنین به پرسش ها درباره خدمات سطح اول، دوم و سوم هم پاسخ داده شد.

وی افزود: ارایه توضیحاتی درخصوص آینده نظام پرداخت درحوزه سلامت هم دردستورکار نشست قرارداشت، البته درباره بسته بیمه پایه و نوع ارایه خدمات به بیمه شدگان هم مسائلی مطرح شد، از سوی دیگر درانتهای نشست مسئولانی از کمیته امداد کلیات بخش سلامت و اجتماعی این نهاد را تشریح کرده و مشخص شد که هرکدام از مددجویان چگونه از سرویس های خدمات سلامت استفاده می کنند.

به گزارش ای هینا دبیر دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در پایان با بیان اینکه  با تاکید براینکه به پرسش های نماینده سازمان بهداشت جهانی و مشاور آن سازمان دکتر هاملمان درخصوص نظام پرداخت، چگونگی شکل گیری کتاب تعرفه گذاری، میزان استفاده از اعتبارات دولتی و خصوصی درسازمان های بیمه گر و سایر مسائل پاسخ داده شد گفت: دراین نشست تاکید شد که حوزه سلامت باید به سمت تغییرنظام پرداخت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، تقویت زیرساخت ها و تکمیل آن و بازنگری بیمه پایه حرکت کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه