اولویت ‌های پژوهشی اعلام شده توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با اولویت‌ های پژوهشی اعلام شد. این فراخوان تا 11 تیرماه فعال است.

اولویت ‌های پژوهشی اعلام شده در قالب پنج کمیته برنامه ریزی درسی، مدیریت و رهبری آموزشی، ارزشیابی، روانشناسی شناختی و آموزش مجازی اعلام شده است.

_برنامه ریزی درسی
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اولویت های خود در بخش برنامه درسی را در 10 موضوع عنوان کرد.

تعیین چارچوب صلاحیت‌ های گروه رشته مقاطع مختلف، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت، توسعه الگوی بهینه تخصصی سازی علوم پزشکی، تعریف نقش و تحلیل وظایف نیروهای سلامت دهان و دندان، طراحی الگوی عمومی دوره‌های آموزش دکتری (PhD)، بررسی امکان پذیری مدل کاهش طول دوره آموزش پزشکی عمومی، نیازسنجی از بازار خدمات سلامت در رابطه با آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ ای، تحلیل گرایش‌ های اخیر در روند برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم در 5 سال اخیر و طرح نیازسنجی اولویت ‌های آموزشی مهارتی و حرفه‌ ای در نظام سلامت ایران، 10 اولویت ‌اعلام شده از سوی کمیته برنامه ریزی درسی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی است.

_مدیریت و رهبری آموزشی
همچنین 19 اولویت ‌کمیته مدیریت و رهبری آموزشی این مرکز نیز به شرح زیر است: مطالعه تطبیقی الگوهای سیاستگذاری آموزش عالی سلامت و طراحی مدل بومی، طراحی و استقرار الگوی ارزیابی سیاست‌های تحولی نظام آموزش عالی سلامت، مطالعه تطبیقی الگوهای تمرکززدایی و طراحی مدل بومی مأموریت گرایی در نظام آموزش عالی سلامت، طراحی مدل تقسیم بندی آمایشی آموزش عالی سلامت در کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمینی آموزش عالی در کشور، شواهد اوریجینال در خصوص برآورد نیاز به نیروی انسانی در حوزه سلامت در رشته مقاطع مختلف مانند تعداد شاغلین، فعال در رشته‌های گوناگون و برآورد دقیق از نیاز به دانش آموختگان رشته‌های مختلف مبتنی بر شواهد عینی، طراحی الگوی عملیاتی توسعه آموزش "مبتنی بر کارکرد مدیریت و ترجمان دانش" در دانشگاه‌ های علوم پزشکی، آینده نگاری نیازهای سلامت دهان و دندان کشور، طراحی راهکارهای تخمین نیروهای انسانی در نظام سلامت دهان و دندان کشور، بررسی منافع و مضرات روش‌های مختلف پذیرش دانشجو "با آزمون سراسری و بدون آزمون سراسری" برای پزشکی عمومی در ایران و ارائه مدل ملی، تعیین نقش‌های فرادستی هدف به منظور هدایت استعدادهای درخشان.

تعیین چارچوب صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی به منظور توانمند سازی استعدادهای درخشان، تدوین برنامه تمایز یافته جهت نیل به صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی، توسعه الگوی برون سپاری خدمات آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای "نیمه" خصوصی، توسعه الگوی تخصیص سهمیه جذب به دانشگاه‌ها در فراخوان هیات علمی، توسعه الگوی مشارکت انجمن ‌های علمی در سیاست گذاری‌ های رشته مرتبط، بازاندیشی و بازنگری ساختار سهمیه‌ها در آزمون‌های ورودی وزارت بهداشت و درمان، طراحی نظام رشته مقاطع حوزه علوم دارویی و داروسازی جهت پوشش خدمتی بهینه در صنعت و سطوح سه گانه خدمات بهداشتی و درمانی و طراحی نظام رشته مقاطع حوزه سلامت دهان و دندان از دیگر اولویت های کمیته مدیریت و رهبری است.

_ارزشیابی
هفت اولویت اعلامی از سوی کمیته ارزشیابی نیز از این قرار است: تحلیل جامع داده‌های سازمان سنجش کشور در رابطه با وضعیت پذیرش، ارزشیابی و مطالعه تطبیقی برنامه‌های پزشکی عمومی در کشور، تعیین الگوی استاندارد مصاحبه در پذیرش‌های مختلف، طراحی نظام اعتباربخشی جامع مراکز برگزارکننده برنامه‌های حضوری و غیر حضوری آموزش مداوم، طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی پایه، طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی تکمیلی و طراحی الگوی نمره سازی استاندارد آزمون ‌های پذیرش.

_روانشناختی 
کمیته روانشناختی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی نیز اولویت های خود را در 2 بند ارائه کرد. 

بر این اساس، بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی "8 نیمسال تحصیلی" دانشجویان سهمیه‌ ای و غیر سهمیه ‌ای در مقطع دکترای حرفه ‌ای و وضعیت فارغ التحصیلان دکترای حرفه ‌ای استفاده کننده از سهمیه استعدادهای درخشان در 10 سال گذشته از اولویت های این کمیته است.

_آموزش مجازی
طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پودمانی مجازی ویژه دانشجویان المپیاد علوم پزشکی، طراحی ارتقا سامانه هوشمند جامع آموزش مداوم، طرح پایلوت کشوری خدمات تمام الکترونیک آموزش مداوم و طراحی سامانه مدیریت برنامه‌های درسی دکتری عمومی نیز 4 اولویت‌ اعلام شده از سوی کمیته آموزش مجازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه