اعتبار کلیه پروانه‌های بهره‌برداری و مسئول فنی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه قاسم جان بابایی به شرح زیر است:

رییس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: تمدید اعتبار کلیه پروانه های موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399

نظر به شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش رفت و آمد و مراجعات به ادارات دولتی، بدینوسیله به استحضار می رساند اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیازمند تمدید موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399 تمدید می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید درخصوص اطلاع رسانی به کلیه موسسات پزشکی و سازمان های بیمه گر اقدام لازم انجام پذیرد. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه