مدیریت کرونا بدون جانفشانی جامعه پزشکی هرگز میسر نبود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه سعید نمکی که در آن متقابلا روز پزشک را به محمدرضا ظفرقندی و جامعه فرهیخته پزشکی تبریک گفته در ذیل آمده است:

پایان پیام/

مطالب مشابه