بیمه شخص ثالث

همه دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی اعم از اشخـاص حقیقـی «دارندگان اتومبیل‌های شخصی» یا حقـوقی «‌اتومبیل‌های متعلق به شرکت‌ها، ادارات دولتی و‌…» مسئول جبران خسـارات جانی و مالی هستند که بر اثر حـوادث وسیله نقلیه یا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بیمه‌نامه شخص ثالث که به این منظور طراحی شده است، جنبه اجباری دارد و دارنده وسیله نقلیه باید مسئولیت خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه واجد شرایط، بیمه کند. در بیمه‌نامه حوادث (راننده مقصر حادثه) که امروزه جزئی از بیمه‌نامه شخص ثالث است، بیمه‌گر غرامت (فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبیل بیمه شده ( واژگونی، تصادفات و …) را که از محل بیمه‌نامه شخص ثالث قابل جبران نیست، حداکثر به میزان مبلغ مندرج در بیمه‌نامه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

شرایط پرداخت:

براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه معلم، پرداخت هزینه بیمه‌نامه‌های شخص ثالت اتومبیل برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون)، به صورت 25 درصد نقد و مابقی طی اقساط 6 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش