بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

معرفی

خطرات مورد تعهد
در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:
- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
- خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
- جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
- جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث
- خطرات خارج از تعهد

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است
- خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
- خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
- خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
- خسارت‌های ناشی از جریمه یا جزای نقدی
- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
- خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

تکمیل سفارش