ضرورت رسیدگی به مشکلات مختلف دانشجویان دستیاری و دکترای تخصصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه سعید نمکی به شرح زیر است؛
 
جناب آقای دکتر حقدوست، معاون محترم آموزشی
سرکار خانم دکتر لاری، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی
رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 
 گرچه در سال گذشته تلاش شد در معیشت دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با افزایش 50 درصد کمک هزینه، بیمه پایه درمان و بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت وام ضروری و ودیعه مسکن و کاهش سقف کشیک ها در حد امکان گام های کوچکی برداشته شود.مع الوصف سختی های ناشی از خدمت در عرصه سلامت در ایام نفسگیر کرونا از یک سو و مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمومی از سوی دیگر بعضاً عرصه را بر این عزیزان تنگ تر از حد تاب آوری کرده است. اینجانب در جلسات متعدد با معاونین محترم و روسای محترم دانشگاهها به موضوع بهداشت روان دانشجویان و دستیاران و رسیدگی به عوامل موثر بر فقدان نشاط و تاب آوری در این روزگار سخت پرداخته ام بارها خواسته ام با نمایندگان ایشان جلسه بگذارید، حرفها را بشنوید، درد دل ها را گوش کنید. اینان نخبگان هوشی کشورند سرمایه های ارجمند ملی و امیدهای آینده سرزمین اند.
 
بازهم میگویم مگذارید امواج خروشان دلسردی و ناامیدی از آینده جسم و روحشان را در هم بکوبد. نقطه مقابل عشق، نفرت نیست، بی تفاوتیست. مگذارید عشق به خدمت جایش را در نظام سلامت با بی تفاوتی و دلمردگی عوض کند. ما نیازمند متخصصین سرزنده و با نشاط برای روزهای سخت مملکتی هستیم که همواره در معرض تندباد حوادث روزگار است. تاب آوری نظام سلامت و همه اجزای بی بدیلش، افتخاری ماندگار در ایام سخت کرونا آفرید. کمک کنید تا این تاب آوری و نشاط با سرخوردگی و واماندگی جایگزین نگردد.
 
بررسی کنید چرا داوطلب برای بعضی از رشته ها نداریم؟ چرا گروهی در میانه راه نفسهایشان به شماره می افتد؟ گرچه هنوز وقتی به استانها می روم روحیه خدمتگزاری با نشاط را در اکثر همکارانم میبینم، ولی چرا بعضی دچار نومیدی از آینده اند؟
 
جلسه بگذارید، حرفهایشان را بشنوید، راهکارهای کاهش مشکلاتشان را اعلام کنید. نمی خواهم شاهد پژمردگی گلهای گلستانی باشم که دردمندان سرزمینم دل به نفسهای مسیحایی آنان بسته اند. محیط شاداب تری را برایشان مهیا سازید. لحظه ای درنگ نکنید، شاید درودی گرم مگذارد بدرودی سرد را نظاره کنیم.
 
دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه