چرا سازمان نظام پزشکی هنوز مهم است؟
با توجه به سابقه فوق در چند دوره گذشته بعنوان فردی که تا حد زیادی به ساختار سازمان نظام پزشکی کشور و شیوه  فدرالی اداره آن آشنایی کامل دارد و معتقد است اگر چه سازمان نظام پزشکی در حال حاضر بخصوص بعد از سلب حق تعیین تعرفه بخش خصوصی از آن در یک مصوبه تبصره برنامه پنجم توسعه که مورد سوال و شبهه انگیز از نظر بسیاری از حقوقدانها می باشد ، تا حد زیادی اقتدار خود را از دست داده و هم و غم هیئت مدیره های جدید و ارکان جدید سازمان بایستی اصلاح ساختاری و برگرداندن اختیارات از دست رفته در سایه پوشش فراگیر صنفی باشد، در حال حاضر نیز اختیارات گسترده ای دارد که در اینجا به بعضی از مهمترین آنها اشاره میشود . 

لازم بذکر است که اگر در شهر یا استانی این اختیارات در خدمت حمایت از همکاران صنف استفاده نمیشود، نقیضه ای است که به عدم توانایی و یا نداشتن عزم جدی در مورد فوق از سوی رئیس نظام پزشکی شهرستان یا رئیس شورای هماهنگی استان و یا سایر ارکان بر می گردد و چه بسا در شهر یا استانی، آن فرد دارای پست فوق الذکر از اختیارات خود بخوبی استفاده کرده باشد. 

1-کمیسیون ماده 11 تعزیرات: این کمیسیون سه نفره در مراکز استانها با حضور رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده وزیر بهداشت که بطور عرفی و سنتی معاون درمان استان می باشد تشکیل میشود. طبق تفسیر اکثریت حقوقدانها برای تصمیم گیری در مورد ارسال پرونده هرکدام از همکاران به سازمان تعزیرات ، حضور و امضای هر سه عضو کمیسیون الزامی است و در صورت عدم امضای آن توسط رئیس نظام پزشکی پرونده قابل ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی نیست. از آن سو طبق رای دیوان عدالت اداری ارجاع پرونده تعزیراتی همکاران جامعه پزشکی به سازمان تعزیرات حکومتی بایستی صرفا از طریق این کمیسیون سه نفره و با رعایت موارد فوق الذکر باشد. 

2-کمیسیون ماده 20 پروانه ها : نظام پزشکی بعنوان یکی از اعضای اصلی کمیسیون فوق میتواند در صدور پروانه تاسیس موسسات ، درمانگاهها ، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها و غیره  دخالت مثبت به نفع همکاران جامعه پزشکی داشته باشد . 

3-کمیسیون تبلیغات استانی: رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی هر استان ، رئیس کمیسیون تبلیغات هر استان است و نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی ، صدا و سیما ، وزارت ارشاد ، شهرداری ها و نیر نمایندگانی از خود سازمان نظام پزشکی اعضای کمیسیون مذکور هستند . اختیارات این کمیسیون بخصوص در مقابله با تبلیغات غیر مجاز، تبلیغ موارد دخالت غیر مجاز در امور پزشکی دارویی وسایر موارد طبق هماهنگی های بعمل آمده با قوه قضائیه ودادستانها زیاد است ومصداق آن می تواند برخورد با تبلیغات غیر مجاز دخالت در امور پزشکی ودارویی در آرایشگاهها ، مراکز زیبایی ، مراکز ورزشی وفضای مجازی باشد .اینکه چقدر از این اختیارات استفاده شده مسئله جداگانه ایست که همانطور که قبلاً خاطر نشان شد بیشتربستگی به شخصیت اعضا و روسای کمیسیون دارد . 

4-کمیسیون ماده 6باز آموزی : رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان عضو کمیسیون ماده 6باز آموزی استان می باشد ایشان می تواند در اعطای  فرصت برای تکمیل امتیاز باز آموری به همکاران نقش مهمی داشته باشد در ضمن رئیس نظام پزشکی در کمیسیون های علمی باز آموزی یکی از اعضای موثر بوده ودر رابطه با برنامه های ارائه شده علمی زمان آنها وفرمت برگزاری صاحب نظر می باشد .

5-ساختار انتظامی نظام پزشکی در دوقالب شورای حل اختلاف امور پزشکی ونیز دادستانی وهیئت های انتظامی بدوی –تجدید نظر وعالی طراحی شده است .استفاده از اختیارات شورای حل اختلاف می تواند از ارجاع بسیاری از پرونده ها به دادگستری وپزشکی قانونی جلوگیری کرده و مسایل بین بیمار وهمکار ویا همکاربا همکار را درخود سازمان نظام پزشکی حل وفصل نماید. در کنار آن یک دادستان مقتدر ودر عین حال بیطرف ودلسوز می تواند مشکلات فنی جامعه پزشکی را چه بسا قبل از وقوع آنها پیشگیری کند . هیئت های بدوی انتظامی در سراسر کشور بازوی کارشناسی قاضی وقوه قضاییه هم هستند وکارشناسی دقیق پرونده ها وتوجه به معضلات ومشکلات موجود در کارشناسی  ها چه بسا می تواند از تضیع حق وحقوق همکاران ونیز بیماران جلوگیری نماید .هیئت های تجدید نظر ونیز هیت عالی انتظامی نیز در صورت چینش معقول وبدون در نظر گرفتن روابط خاص براساس شایسته سالاری می توانند در تصمیم گیریهای عادلانه امور انتظامی جامعه پزشکی نقش مهمی را ایفا نمایند . 

6-کمیسیون ماده 34 کمیسیونی است که به ریاست رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان تشکیل میشود ومی تواند بطور محترمانه وبدون اسائه ادب به همکاران در مورد فعالیت حرفه ای بعضی از همکاران که دچار معلولیت های خاص ویا بیماریهای خاص ویا محدودیت های دیگر جسمی باشند تصمیم گیری کند. دقت نظر ورسیدگی وتصمیم گیری عادلانه این کمیسیون نقش مهمی در پیشگیری از آسیب به بیماران ونیز حفظ حرمت همکاران دارد . 

7- کمیسیون اخلاق پزشکی: کمیسیونی است که به ریاست رئیس شورای هماهنگی استان وبا حضور تعداد کثیری از افراد ذی صلاح برای رسیدگی به امور اخلاق حرفه ای جامعه پزشکی تشکیل میشود .دقت نظر وبیطرفی عادلانه این کمیسیون نیز نقش مهمی در پاسداری از ارزشهای اخلاقی جامعه پزشکی ونیز جلوگیری از بسیاری از هتک حرمت های همکاران ونیز پیشگیری از مشمول موارد معدود بی اخلاقی به کل جامعه پزشکی را دارد . 

8-کمیسیون ماده 39 (کمیته مدیریت و نظارت بر مراکز درمان اختلالات مصرف مواد) : کمیسیونی است که در رابطه با مراکز ترک اعتیاد تصمیم گیری می نماید حضور نماینده دلسوز وصنفی سازمان در این کمیسیون می تواند نقش حمایتی موثر بخصوص  از همکاران پزشکی عمومی که در این رده شغلی مشغول به کارهستند داشته باشد . 

9-کمیسیون بررسی نسخ کمیسیونی است که به روش علمی به بررسی نسخ همکاران جامعه پزشکی می پردازد و حضور نماینده ای از سازمان نظام پزشکی در این کمیسیون می تواند ضمن روشنگری علمی از هتک حرمت همکاران و صدور نامه های بی جا و بعضا اهانت آمیز جلوگیری کند. 

10-در مواردی رئیس نظام پزشکی بعنوان صاحب نظر در شورای سلامت استانها ، در کمیته ها و کمیسیونهای حفاظت از محیط زیست و مشکلات پسماند دعوت میشود . حضور ایشان در این کمیسیون و حمایت از حق و حقوق جامعه پزشکی در این موارد می تواند نتیجه انتخاب یک فرد دلسوز و شایسته برای این پست باشد. 

11-نظام پزشکی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر سازمان مالیاتی نماینده دارد . حضور نمایندگان سازمان و دفاع موثر از پرونده های مالیاتی همکاران می تواند منجر به قرارهای بررسی مجدد  و یا حتی در صورت همراهی عضو قاضی آن کمیسیونها منجر به ابطال برگه تشخیص مالیاتی شود. این نمایندگان بایستی از بین اعضای هیات مدیره های شایسته انتخاب شوند. 

12-ستاد تعرفه استانی: مشتمل از 5 عضو رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ، نماینده بیمه های پایه، نماینده بیمه های تکمیلی و نیز نماینده استاندار است. دفاع جانانه رئیس نظام پزشکی استان از سقف تعرفه مصوب در برابر 4 عضو دیگر جدالی است که اوایل هر سال وجود دارد و تصویب تعرفه های مصوب در استانها بستگی مستقیم به همت و چانه زنی رئیس شورای هماهنگی در جهت منافع صنف دارد.  

13-ستاد نظارت بر تعرفه های استانی: ستادی است که با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان ، رئیس سازمان نظام پزشکی ، مدیر کل تعزیرات و نمایندگان بیمه ها تشکیل میشود و گزارشات تخلفات تعرفه ای را رسیدگی می کند . حضور موثر و حمایتی رئیس نظام پزشکی و نظرات کارشناسانه او می تواند هم از تضییع حق مردم و هم محکومیت بی دلیل همکاران و ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 11 تعزیرات و یا دادستانی قوه قضاییه جلوگیری نماید. 

14-در سطح بالاتر در مجمع عمومی سازمان و نیز شورایعالی و نیز کمیسیون های مشورتی آنها حضور افراد دلسوز و کارشناس می تواند منجر به تصویب مصوباتی شود که منافع جامعه پزشکی در همه جای کشور با در نظرگرفتن همه مسایل ومحدودیت ها را تضمین کند.کمیسیون هایی نظیر: کمیسیون تبصره7 ، کمیسیون طرحها و لوایح ، کمیسیون تعرفه ، کمیسیون بودجه و تشکیلات ، کمیسیون اخلاق پزشکی ، کمیسیون پزشک خانواده،کمیسیون انتظامی ،کمیسیون نظارت و... کمیسیونهایی هستند که از افراد کارشناس و صاحب نظر در امور مربوطه تشکیل شده اند و مصوبات آنها پس از تصویب در شورایعالی در بعضی از موارد بدون نیاز به تصویب وزارت بهداشت و در بعضی موارد نیز بعنوان نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت و یا مراجع بالاتر ارسال میشود. 

15-آنچه در بالا گفته شد و نیز بسیاری از امور رفاهی و وام ،صدور گواهی های عدم سوء پیشینه جهت مراجع داخلی یا سفارتخانه ها ،صدور پروانه ها ،تایید امضای همکاران جهت دارالترجمه ها و... موارد دیگریست که توسط سازمانهای نظام پزشکی انجام میشود و همه آنها دخالت مستقیمی در سرنوشت و نیز روزمرگی حرفه ای همکاران و نیز سلامت جامعه دارد. 

پس بیایید بی تفاوت نباشیم و با حداکثر حمایت صنفی افرادی را در هیئت مدیره های نظام پزشکی کشور برگزینیم که دلسوز صنف باشند ،حرفه ای باشند ، وابستگی های سیاسی و جناحی نداشته باشند و بدون محدودیت و معذوریت های سازمانی در مواجهه با نمایندگان دولت و بیمه ها بتوانند هم از حق و حقوق مردم و هم از حق و حقوق جامعه پزشکی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حمایت کنند . افرادیکه نیاز مالی نداشته باشند و جایگاه سازمان نظام پزشکی برای آنها سکوی پرش به سمت مشاغل و مناصب دولتی و دانشگاهی نباشد و بخاطر منافع شخصی و سیاسی و جناحی ، صنف و جامعه پزشکی را قربانی نکنند . حمایت همه جانبه و رای بالا به چنین افرادی در سراسر کشور می تواند جایگاه سازمان نظام پزشکی را تثبیت و در مسیر ارتقاء و اعتلا و افزایش اختیارات قرار دهد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه