تعرفه باید توسط تیم اقتصاد سلامت تعیین شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی دباغ با اشاره به این که تعیین و اعلام تعرفه هاي واقعی خدمات پزشکی به صلاح مردم و جامعه پزشکی بوده ودر واقع بیشترین نفع از واقعی شدن قیمت خدمات را جامعه می برد گفت: این مهم باعث کارآمدتر شدن سازمان های بیمه گر نیز خواهد شد، لذا تعیین و اعلام تعرفه هاي واقعی خدمات تشخیصی و درمانی بیش از آن که به نفع گروه پزشکی باشد، باعث ارتقای وضعیت گیرندگان خدمات یعنی مردم و بیماران است و برخلاف تصور اشتباهی که وجوددارد، می تواند هزینه تمام شده از جیب مردم را کاهش دهد وهم زمان از موارد شائبه آلود مانند زیر میزي پیشگیري نماید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این مهم که تعرفه هاي واقعی سبب افزایش کیفیت خدمات خواهد شد ادامه داد: جامعه با تنگناها و سختی هایی به لحاظ اقتصادي مواجه است اما تعیین تعرفه واقعی بهترین روش براي کاهش هر چه بیشتر هزینه های تمام شده بیماران، کاهش کسر هزینه ها و مخارج از جیب مردم،کارآمدتر شدن بیمه های سلامت،کارآمدتر شدن بخش های دولتی و خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات در نظام سلامت می شود.

وی افزود: تعرفه عددي است که باید توسط تیم اقتصاد سلامت تعیین شود، اگر اصول علمی به صورت دقیق رعایت شود آن وقت خیلی مهم نیست این تیم منتسب به کدام قسمت از نظام سلامت یا حتی سازمان برنامه و بودجه باشد، بلکه باید رویکرد علمی داشته و اگر اینگونه باشد، آن وقت هر کس تعرفه را حساب کند، اعداد حساب شده با هم تفاوت نخواهد داشت، در واقع تعیین عدد واقعی تعرفه از ایجاد و یا تشدید تضاد منافع توسط همه طرفهای موضوع جلوگیري می کند.

دباغ تصریح کرد: در استان تهران بیش از نرم کشور آمریکا تراکم پزشک داریم، از سوي دیگر در جایی مانند سیستان و بلوچستان یک چهارم میانگین کشوري پزشک داریم و توزیع نامناسب و واقعی نبودن تعرفه ها یکی از مهمترین دلایلی است که سبب ایجاد مشکلات متعدد براي مردم و جامعه پزشکی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان سازمان هاي بیمه گر تمرکز و کارایی حداکثری را در حال حاضر ندارند گفت: اگر بیمه ها به وظایف و تعهدات خود به درستی عمل کنند و نظام ارجاع نیز در کشور به طور مطلوب پیاده سازي شود می توان شاخص های کارآیی در منابع مالی بیمه ها را افزایش و میزان پرداخت از جیب بیماران را کاهش داد و هم زمان باعث ارتقای کیفیت خدمات شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه