روسای دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، اهواز و سمنان منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این احکام به شرح زیر است:
 
_ جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 
پیرو ابلاغ شماره 870/100 مورخ 03/07/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
 
_ جناب آقای دکتر محمدحسین سرمست شوشتری
 سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
 
پیرو ابلاغ شماره 1235/100 مورخ 22/09/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
 
_ جناب آقای دکتر کامران قدس
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 
پیرو ابلاغ شماره 1071/100 مورخ 22/08/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
 امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 
 _ جناب آقای دکتر بهمن نقی پور
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
پیرو ابلاغ شماره 962/100 مورخ 26/07/1400 و با توجه به نامه شماره 19331/1400/دش مورخ 15/12/1400دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه