کاهش فوتی‌های کرونا در ۲۱ استان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طبق اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی موجود کرونا در کشور در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۴ همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد که در سه استان قم، کرمانشاه و زنجان میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا صفر بوده است. همچنین در هفته اخیر، افزایش بیماران بستری در دو استان کشور گزارش شده و همچنین در ۲۱ استان کشور، کاهش موارد مثبت متوفی را در هفته اخیر شاهد بوده‌ایم.

تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۶۸۸۳ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۲۶۶ نفر و تعداد فوتی‌های جدید در کشور ۱۴۲ نفر بوده است.

همچنین طبق جدیدترین اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر هیچ شهر قرمزی در کشور وجود ندارد و ۳۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۲۱ شهر در وضعیت زرد و ۹۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
62249566.jpg 58.29 KB


62249576.jpg 48.98 KB

مرور روند همه‌گیری در تمام استان‌های کشور تا پایان هفته اول اردیبهشت ماه

تهران

در استان تهران نیز در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۴۷۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۱۹۶ نفر و تعداد فوتی‌های جدید ۲۰ نفر بوده است.

در عین حال در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور بوده است.
62249592.jpg 72.02 KB

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

62249567.jpg 66.88 KB
کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

62249574.jpg 69.81 KB

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

62249568.jpg 71 KB
لرستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

62249569.jpg 68.98 KB

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.
موارد بستری ایستا مانده و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

62249570.jpg 66.94 KB
مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

روند بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده اس
در هفته اخیر موارد بستری روندی ایستا داشته و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.
در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.
62249597.jpg 71.92 KB

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر در این هفته از متوسط کشور پیشی گرفته است.

62249598.jpg 71.79 KB
کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان صفر شده است.

62249595.jpg 68.24 KB
آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور ا
62249579.jpg 76.93 KB
خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

62249590.jpg 73.02 KB
البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.
در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.
62249594.jpg 72.14 KB
فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.
62249580.jpg 72.44 KB
خوزستان

در این هفته موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

62249577.jpg 71.04 KB
هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.
62249588.jpg 69.35 KB
آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور اس
در این هفته موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.
در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.
در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری کاهش یافته و میزان مرگ‌ومیر استان به صفر رسیده است.
موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.
62249578.jpg 66.21 KB
سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا مانده و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.
به گزارش ایسنا بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر، افزایش بیماران بستری در دو استان کشور گزارش شده و همچنین در ۲۱ استان کشور، کاهش موارد مثبت متوفی را در هفته اخیر شاهد بوده‌ایم.

پایان پیام/

مطالب مشابه