چگونگی بهره‌مندی بیمه‌شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی گفت: با عنایت به ضرورت بهره‌مندی کلیه بیمه شدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو قانون‌های مربوطه در سامانه نسخه الکترونیک مشمول تغییر شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تغییر قانون کنترل ارجاع گفت: در صورت دریافت خدمت خارج از نظام ارجاع محاسبه سهم یارانه ارزی نسخ دارویی سرپایی، بدون محاسبه سهم سازمان برای بیمه شدگان مشمول نظام ارجاع صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: قانون بررسی قرارداد تجویز کننده در صندوق سلامت همگانی و روستایی نیز دچار تغییر شده است، در صورت مراجعه بیمه شده به پزشکی که فاقد قرارداد با صندوق همگانی و روستایی است، بدون محاسبه سهم سازمان، سهم یارانه ارزی پرداخت می‌گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه