روسای ۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، " کورش ساکی"، "سیدمحمد موسوی میرزایی"، "مهدی احمدی نژاد"، "حسن ملکی زاده"، "فریدون عبدالملکی"، "علی اصغر خیرخواه وکیل آباد"، "جاسم محمدی" به ترتیب به عنوان روسای دانشگاه های علوم پزشکی کاشان، بیرجند، کرمان، بوشهر، کردستان، جیرفت، ایلام منصوب شدند.

متن احکام وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه‌های منتخب به شرح زیر است:

_ دکتر کورش ساکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

پیرو ابلاغ شماره ۱۴۱۸/۱۰۰ مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ دکتر سیدمحمد موسوی میرزایی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۹۶/۱۰۰ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ دکتر مهدی احمدی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

پیرو ابلاغ شماره ۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ دکتر حسن ملکی زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

پیرو ابلاغ شماره ۱۴۹۲/۱۰۰ مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ دکتر فریدون عبدالملکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

پیرو ابلاغ شماره ۱۳۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ کتر علی اصغر خیرخواه وکیل آباد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

پیرو ابلاغ شماره ۱۲۴۳/۱۰۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

_ کتر جاسم محمدی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

پیرو ابلاغ شماره ۱۶۵۴/۱۰۰ مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه