تحول و نوآوری لازمه آموزش پزشکی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک شکارچی با بیان این که آموزش پزشکی یک علم کاملا توسعه یافته است گفت: مراکز تحقیقاتی زیادی برای توسعه آموزش پزشکی در دنیا وجود دارد که با توجه به متفاوت بودن آموزش پزشکی با علوم غیرپزشکی نوع آموزش و توسعه آن نیز الزامات و سازوکارهای خاص خود را می طلبد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که علم پزشکی تجربی بوده وهنوز بومی نشده است گفت: برنامه های درسی و آموزشی حوزه پزشکی در ایران کپی شده از منابع غربی است و محتواهای استخراج شده از کتب خارجی را در بیمارستان های آموزشی به دانشجویان رشته های مختلف پزشکی ارائه می دهیم، در حالی که باید نیازشناسی در حوزه آموزش انجام شده و مطابق با بیماری های بومی نیز آموزش هایی به دانشجویان رشته پزشکی ارائه شود، باید نیروهای مورد نیاز این حوزه را مطابق با نیازهای پزشکی کشور تربیت کنیم.

وی اظهار کرد: در برنامه های آموزشی سازمان نظام پزشکی برای گروههای مختلف ، تلاش شده است تا  آخرین دستاوردهای علم پزشکی در اختیار همکاران قرار گیرد و مطابق با شرایط بومی و جغرافیایی و بیماری هایی که شیوع آن در کشور بیش از سایر مناطق دنیاست آموزش های لازم به همکاران گروههای مختلف پزشکی ارائه شود، کیفیت مقدم بر کمیت است، گسترش کمی و کیفی آموزش پزشکی نیازمند منابع مادی و معنوی است و باید روی هر دو بعد این موضوع مهم کار کنیم، اما چالش اساسی و مهم توجه به بعد کیفی آموزش است و نباید به منظور افزایش کمیت تحت فشار باشیم زیرا با افزایش تعداد ظرفیت ها بدون در نظر گرفتن ساختارها و منابع مورد نیاز قطعا کیفیت کاهش پیدا می کند

به گزارش روابط عموی سازمان نظام پزشکی شکارچی در پایان گفت: زمانی هم که این موضوع در مجامع مختلف بیان می شود برچسب انحصار طلبی به جامعه پزشکی زده می شود در حالی که واقعا کیفیت آموزش و به تبع آن ارائه خدمات با کیفیت درمانی به بیماران مد نظر تمامی همکاران است، باید تحول و نوآوری در حوزه آموزش پزشکی ایجاد شود و با گسترش مطلوب آموزش ها بتوانیم نقل و انتقال اعضای هیات علمی را نیز داشته باشیم و زمانی که آموزش از  کیفیت بالایی برخوردار باشد، افزایش ظرفیت می تواند ثمر بخش باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه