جزئیات اعطای بورس تحصیلی وزارت بهداشت به دانشجویان داخل کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آئین نامه اعطای تسهیلات بورس تحصیلی به دانشجویان داخل کشور در ۳۰ ماده از سوی دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

هدف از این بورسیه این است که پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری کلیه رشته مقاطع علوم پزشکی در صورت احراز شرایط مندرج در آئین نامه بتوانند از بورس تحصیلی داخل کشور به منظور تأمین نیازهای آموزشی، درمانی و بهداشتی و تخصصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت حسب نیاز و نیز نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنند.

دانشجویان بورسیه به افرادی اطلاق می‌شود که از تسهیلات بورس موضوع این آئین نامه استفاده کنند. شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت نیز شورایی است که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت به منظور سیاستگذاری برنامه ریزی و تصویب بورس‌های تحصیلی تشکیل می‌شود. در ادامه آن شورای بورس دانشگاه شورایی است که در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی وابسته به منظور نیازسنجی برنامه ریزی و پیشنهاد بورس‌های تحصیلی تشکیل می‌شود.

رشته مقاطع علوم پزشکی مورد نظر در این آئین نامه تمام رشته‌ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی محسوب می‌شوند.

دامنه شمول

_ دانشجویان همه رشته مقاطع علوم پزشکی که از طریق آزمون‌های ورودی پذیرفته شده و اشتغال به تحصیل دارند.

_ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت

_ نهادها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت هزینه‌های بورسیه امکان بهره‌مندی از این آئین نامه را خواهند داشت.

مسؤولیت اجرای آئین نامه برعهده مرکز خدمات آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی تابعه وزارت بهداشت است.

ترکیب اعضا شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت شامل معاون آموزشی به عنوان رئیس شورا، معاون تحقیقات و فناوری، معاون درمان، معاون بهداشت، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون پرستاری، رئیس مرکز خدمات آموزشی به عنوان دبیر شورا، رئیس مرکز امور هیأت علمی، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دو نفر عضو هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و با حکم وزیر، دبیران پنجگانه شورای آموزشی تخصصی حسب مورد است.

همچنین شورای بورس دانشگاه از رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا،. معاون آموزشی به عنوان دبیر شورا، معاون تحقیقات و فناوری، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، معاون غذا و دارو، معاون بهداشت، معاون دانشجویی و فرهنگی، معاون یا مدیر امور بین الملل، مدیر پرستاری، سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون آموزشی و حکم رئیس دانشگاه "حداقل با مرتبه دانشیاری" تشکیل شده است.

شرایط عمومی استفاده از بورس تحصیلی داخل کشور

1_ اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2_ تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

3_ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

4_ عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری

5_ تأیید صلاحیت‌های عمومی داوطلبان توسط مراجع ذیصلاح

6_ عدم استفاده از سهمیه‌های دارای تعهد نظیر سهمیه برقراری عدالت آموزشی، بومی، مناطق محروم، ماده واحده افزایش ظرفیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و … در آزمون ورودی دوره

7_ حداقل به میزان دو برابر دوره بورس پس از اتمام تحصیل امکان خدمت و ایفای تعهدات داشته باشد.

شرایط اختصاصی دوره کارشناسی و دکتری عمومی "پزشکی داروسازی و دندانپزشکی"

1_ دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری در مقاطع کارشناسی و دوره دکتری عمومی رشته‌های پزشکی داروسازی و دندانپزشکی

2_ حداکثر طول زمان مدت استفاده از بورس تحصیل در رشته مربوطه معادل حداقل طول دوره تحصیلی مجاز و مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

3_ مقرری بورس تحصیلی این دانشجویان بر اساس رشته و مقطع تحصیلی در دو سال اول تحصیل معادل حقوق و مزایای دیپلم استخدامی، دو سال دوم تحصیل "سال سوم و چهارم" معادل حقوق و مزایای فوق دیپلم استخدامی، دو سال سوم "سال پنجم و ششم" و دوره کارورزی معادل حقوق و مزایای دارندگان مدرک کارشناسی استخدامی در دانشگاه در رشته‌های شغلی مرتبط خواهد بود.

شرایط اختصاصی کارشناسی ارشد

1_ اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته‌های مورد نیاز

2_ شرط معدل مقطع کارشناسی حداقل ۱۵ است.

3_ حداکثر طول زمان مدت استفاده از بورس تحصیل در رشته مربوطه معادل حداقل طول دوره تحصیلی مجاز و مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

4_ مقرری بورس تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بورسیه داخل برابر حقوق و مزایای معادل دارندگان مدرک کارشناسی استخدامی در رشته‌های شغلی مرتبط در دانشگاه محل تعهد خدمت خواهد بود.

شرایط اختصاصی دکتری تخصصی "Ph.D"

1_ اشتغال به تحصیل در دوره دکتری تخصصی "Ph.D" رشته‌های مورد نیاز

2_ شرط معدل مقاطع تحصیلی قبلی متقاضیان از دوره کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و برای دوره دکتری حرفه‌ای عمومی حداقل ۱۵ است.

3_ طول مدت استفاده از بورس تحصیلی داخل حداکثر تا سقف ۴ سال و ۶ ماه خواهد بود. تبصره: طول مدت بورس کوتاه مدت "۶-۳ ماه" دوره تکمیلی "Ph.D خارج از کشور از مدت ۵۴ ماه "سقف مدت بورس" کسر خواهد شد.

4_ مقرری تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی "Ph.D" بورسیه داخل برابر حقوق و مزایای معادل مربی پایه یک استخدامی در دانشگاه محل متعهد خدمت خواهد بود.

5_ دانشجویان دوره تخصصی دستیاری داروسازی بالینی نیز مشمول ضوابط دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D هستند.

شرایط اختصاصی تخصص بالینی "دستیاری"

1_ اشتغال به تحصیل در دوره دستیاری تخصصی رشته‌های مورد نیاز

2_ حداکثر طول مدت استفاده از بورس تحصیلی برابر طول دوره تحصیل در رشته مربوطه مصوب دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.

3_ مقرری تحصیلی دستیاران تخصصی بورسیه داخل برابر حقوق و مزایای معادل مربی پایه یک استخدامی در دانشگاه محل تعهد خدمت خواهد بود.

شرایط اختصاصی فوق تخصص و فلوشیپ

1_ اشتغال به تحصیل در دوره فوق تخصصی دستیاری و فلوشب رشته‌های مورد نیاز

2_ حداکثر طول مدت استفاده از بورس تحصیلی برابر ملول دوره تحصیل در رشته مربوطه مصوب دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.

3_ مقرری تحصیلی دستیاران فوق تخصصی بورسیه داخل برابر حقوق و مزایای معادل استادیار استخدامی در دانشگاه محل تعهد خدمت خواهد بود.

بر اساس سایر ضوابطی که در آئین نامه آمده است انتخاب و معرفی جهت اعطای بورس بر اساس نیاز دانشگاه و احراز شایستگی متقاضی توسط شورای بورس دانشگاه و با تصویب در شورای اجرایی بورس وزارت صورت خواهد گرفت.

اولویت اعطای بورس به ترتیب با افراد بومی تحت پوشش دانشگاه با دانشکده علوم پزشکی منطقه و سپس بومی استان خواهد بود.

اعطای بورس تحصیلی صرفاً در مناطق محروم و کم برخوردار قابل اجرا است

اعطای بورس تحصیلی در دوره‌های مذکور صرفاً در مناطق محروم کم برخوردار با دانشگاه‌ها دانشکده‌های علوم پزشکی که پست سازمانی بلاتصدی دارند. قابل اجرا است.

دانشجویان انتقالی خارج به داخل کشور مشمول مفاد این آئین نامه نیستند.

در موارد خاص تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت زمان بورس با پیشنهاد شورای بورس دانشگاه و تأیید شورای اجرایی بورس امکان پذیر است.

دانشجویان بورسیه علاوه بر مقرری‌های بورسیه تحصیلی می‌توانند از سایر تسهیلات پرداخت‌ها و مزایای دانشجویان عادی نیز بر حسب امکانات و شرایط دانشگاه محل تحصیل برخوردار شوند.

بر اساس مصوبات شورای اجرایی بورس، افراد بورسیه در طول مدت استفاده از بورس از کمک هزینه خرید کتاب، انجام رساله و شرکت در کنفرانس‌های داخلی بهره مند می‌شوند.

وضعیت پیشرفت تحصیلی افراد بورسیه توسط دانشگاه با سازمان محل تعهد پایش و استمرار استفاده از بورس منوط به تأیید پیشرفت تحصیلی است.

دانشجویان بورسیه بطور همزمان حق استفاده از بورس سایر دانشگاه مؤسسات دولتی و غیر دولتی را ندارند.

فرد بورسیه نمی‌تواند در یک مقطع تحصیلی بیش از یکبار از بورس تحصیلی استفاده کند.

لزوم انجام تعهد خدمت به میزان دو برابر مدت بورس در محل اعلامی دانشگاه محل تعهد

صدور حکم بورس پس از تأیید صلاحیت‌های علمی و عمومی توسط مراجع ذیربط، با انتخاب و معرفی توسط شورای بورس دانشگاه و تصویب در شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت، اخذ سند تعهد محضری توسط دانشگاه محل تعهد خدمت صورت خواهد گرفت و رونوشت حکم مذکور به دانشگاه محل تحصیل و مرکز خدمات آموزشی ارسال می‌شود.

پذیرفته شدگان بورس مکلف هستند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت بورس در محل اعلامی دانشگاه محل تعهد خدمت کنند. تبصره ۱: ادامه تحصیل این افراد پس از ایفای نصف تعهدات مربوط به دوره بورس، میسر است. تبصره ۲: فرد بورسیه موظف است تا حداکثر دو ماه پس از فراغت از تحصیل، خود را به محل تعهد خدمت معرفی کند.

هرگونه تغییر در محل تعهد خدمت منوط به کسب موافقت شورای بورس دانشگاه‌های مبدا و مقصد و تأیید شورای اجرایی بورس میسر است.

بورسیه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری تخصصی "Ph.D" دستیاری، فوق تخصص و فلوشیب، علاوه بر انجام تعهدات دوبرابر مدت استفاده از بورس موظف به ایفای تعهدات مربوط به آموزش رایگان مقاطع قبلی نیز خواهند بود.

مواردی که موجب قطع بورس و پرداخت خسارت می‌شود

در صورتی که فرد بورسیه به دلایل آموزشی سیاسی و اخلاقی و غیره موفق به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نشود و یا از ادامه تحصیل انصراف داده و یا بعد از پایان دوره تحصیلی به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف کند و یا به هر دلیل محل تعهد خدمت خود را به دانشگاه دیگری تغییر دهد و یا پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را به وزارت بهداشت معرفی نکند، یا جهت انجام خدمت به محل تعیین شده مراجعه نکند، یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشد، یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت اخراج و یا ترک خدمت کند و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق آئین نامه و مقررات مربوطه بر عهده گرفته تخلف کند و همچنین در صورتی که امکان ادامه تحصیل از دانشجوی بورسیه به دلایل مندرج در آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سلب شود، بورس وی قطع شده و سه برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، دانشگاه محل تعهد خدمت و دانشگاه محل تحصیل "از جمله هزینه‌های تحصیل اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه تحصیلی و …" و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را بر اساس آخرین مصوبات وزارت متبوع بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت و دانشگاه بپردازد.

خسارات مقرر در بند گفته شده، سبب معافیت فرد بورسیه از انجام تعهد نمی‌شود و وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند "یا هر محل دیگری که بعداً تعیین شود" را مطالبه کند.

همچنین عدم ایفای تعهدات پیش بینی شده در این آئین نامه و تعهد نامه محضری، موجب عدم استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریز نمرات خواهد شد و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع سند تعهد اخذ شده امکان پذیر است.

کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، مشمول این آئین نامه نبوده و می‌توانند در صورت احراز شرایط لازم از مأموریت آموزشی استفاده کنند.

افراد بورسیه پس از اتمام تحصیل و در حین انجام یا اتمام تعهدات جهت تغییر وضعیت به هیأت علمی، تابع قوانین و مقررات مربوط به جذب هیأت علمی هستند.

این آئین نامه مشتمل بر ۳۰ ماده در شهریورماه ۱۴۰۲ در شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است. مهر

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.