بررسی تداخلات دارویی Doxicycline و Ferouse sulfate

R/

Cap.Doxicycline                                 100mg                                    N=20  
شبی 1 عدد
 

Tab.Ferouse sulfate                                                             N=100                                  
بعد از نهار و شام 1 عدد
 
 
 
نتیجه تداخل:
 مصرف همزمان دو داروی فوق موجب کاهش اثر فروس سولفات می شود بنابراین پیشنهاد می گردد که این دو دارو با فاصله حداقل 8 ساعته از هم مصرف شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه