گسست رشته اعتماد جامعه و پزشکان
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

از دیرباز در کشور ما یک رابطه دو سویه مبتنی بر اعتماد بین مردم و پزشکان بوده است به گونه ای که بین مردم عبارت "پزشک محرم اسرار است" یک تداول مرد قبول همگان بود. این موضوع در نهایت به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه و کاهش هزینه های سلامت کمک میکرد.

در چند سال اخیر عده ای در نقش وزیر، وکیل و رسانه با هر نیتی که قطعا خیر نبوده است سعی در تخریب این رابطه دوسویه توام با اعتماد کردند. ایجاد سامانه های شکایت از پزشک (۱۶۹۰)، صندوقهای شکایت از کادر درمان در بیمارستانها، وضع قوانین محدودکننده ویزیت، ترویج خشونت علیه کادر درمان، پرداختن به موضوعاتی نظیر درآمد پزشکان، مالیات و کارتخوان مطب ها و بسیاری دیگر از این دست، رفتارهایی بود و هست که منجر به گسست رشته اعتماد جامعه و پزشکان می شود.

تمامی این کارها با ظاهری عوام فریبانه و عوام پسندانه (پوپولیستی) در طی این سال ها صورت گرفته است. به گونه ای که مجریان و پخش کنندگان این روش مسموم همواره سعی داشته اند خود را به غلط دلسوز مردم نشان دهند.

مجموعه کنشهای ذکر شده و دامن زدن به آن باعث شده تا اعتماد عمومی به کادر درمان و به طور ویژه به پزشکان تا حد زیادی نسبت به قبل کاهش یابد که تا اینجا باید مجریان این طرح را موفق دانست.

امّا متضرر واقعی این رفتار کیست؟

با کاهش اعتماد به پزشک برخی بیماران راههای جایگزین را برای درمان برمیگزینند که در بسیاری از موارد منجر به وخیم تر شدن شرایط بیماری شده و در  مراحل سخت تری به لحاظ درمانی به دست طبیبان میرسند. این موضوع قطعاً به هزینه های جانی و مالی بیماران را افزایش می دهد و در موارد زیادی منجر به از دست رفتن عضو، اندام و حتی خود بیمار می شود.

عدم اعتماد به پزشک باعث تغییر و تعویض پزشک معالج شده که خود این امر در عین تاخیر در درمان قطعی، منجر به صرف هزینه های بیشتر از طرف بیمار خواهد شد. بدین ترتیب پدیده فقیر شدن بیمار که بسیار نگران کننده است در شرف تکوین است.

قطعا کسانی که باعث گسست این رشته از اعتماد بین مردم و پزشکان شده اند باعث و بانی ضرر وارد شده به بیماران هستند و باید پاسخگوی جامعه باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه