واگذاری دانش فنی استخراج عصاره‌ یک گیاه دارویی به شرکت دانش‌بنیان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری موفق به تولید فناوری استخراج عصاره پپتیدی یک نوع گیاه دارویی در مقیاس آزمایشگاهی شدند که این دانش فنی با امضای قراردادی میان این پژوهشگاه با یک شرکت دانش‌بنیان واگذار شد.

این قرارداد به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان به امضا رسید که در مرحله اول ۳۰ درصد مبلغ قرارداد همزمان با امضای قرارداد واگذار می‌شود. در مرحله دوم ۵۰ درصد مبلغ و در مرحله سوم ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس از تأیید ناظرین قرارداد پرداخت خواهد شد.

مدت امضای این قرارداد ۴ ماه است و بر اساس آن شرکت دانش‌بنیان متعهد شده است که تمام هزینه‌های مرتبط و تولید آزمایشگاهی و افزایش مقیاس تولید، تأمین تجهیزات لازم، نیروی انسانی و فضا را تأمین کند. ضمن آنکه این شرکت موظف شده است که در مواقع آموزش فناوری در حال انتقال، حضور نماینده شرکت الزامی باشد و در صورتی که ورود محصول به بازار نیازمند هرگونه استاندارد و یا مجوز باشد، شرکت موظف به اخذ مجوزهای لازم است.

در مقابل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک متعهد شد که دانش فنی موضوع این قرارداد را به صورت انحصاری در اختیار شرکت دانش‌بنیان قرار دهد و ضمن رعایت اصل امانتداری حق واگذاری اطلاعات و مدارک به غیر را ندارد.

به گزارش ایسنا بر اساس این قرارداد ناظر مکلف است که در حسن اجرای قرارداد نظارت دقیق داشته باشد و در خصوص ایفا و یا عدم ایفای تعهدات مجری و تأیید یا عدم تأیید آن اظهار نظر کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه