اعلام جزئیات سهمیه‌ها در آزمون دستیاری دندانپزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، با توجه به انتشار دفترچه ثبت‌نام آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، ۳۰ درصد از ظرفیت کل پذیرش در هر رشته به شرط کسب نمره حد نصاب علمی در رشته/محل مربوطه، به سهمیه رزمندگان اختصاص پیدا می‌کند.

انتخاب هر دو سهمیه رزمندگان و بومی برای داوطلب امکان پذیر است و یکی از شرایط سنجش در سهمیه رزمندگان و ایثارگران، کسب نمره حد نصاب علمی (نمره تراز آخرین فرد جای‌دهی شده در هر رشته/محل بدون احتساب سهمیه) است.

همچنین ٢٥ درصد از ظرفیت پذیرش به آزاده، جانباز (با هر درصد جانبازی)، فرزند و همسرِ شاهد، مفقود الاثر، آزاده و جانباز ٢٥ درصد و بالاتر (به شرط کسب حداقل ٧٠ درصد نمره حد نصاب علمی) و خود فرد رزمنده (به شرط کسب حداقل ٨٠ درصد نمره حد نصاب علمی) اختصاص دارد.

۵ درصد از ظرفیت پذیرش به جانباز کمتر از ٢٥ درصد؛ فرزند و همسر جانباز کمتر از ٢٥ درصد (به شرط کسب حداقل ٧٠ درصد نمره حد نصاب علمی) و همسر و فرزند رزمنده و جهادگر با حداقل ٦ ماه حضور داوطلبانه در جبهه (به شرط کسب حداقل ٧٠ درصد نمره حد نصاب علمی) اختصاص می‌یابد.

انواع سهمیه ٢٥ درصد رزمندگان و ایثارگران
١. جانباز
٢. فرزند جانباز ٢٥ درصد و بالاتر
٣. همسر جانباز ٢٥ درصد و بالاتر
٤. آزاده
٥. فرزند آزاده
٦. همسر آزاده
٧. فرزند شهید یا مفقودالاثر
٨. همسر شهید یا مفقودالاثر
٩. رزمنده داوطلب بسیجی
١٠. رزمنده جهادگر (وزارت جهاد کشاورزی)
١١. رزمنده ستاد کل نیرو‌های مسلح

انواع سهمیه ٥ درصد رزمندگان و ایثارگران
١. جانباز کمتر از ٢٥درصد (این گروه حق انتخاب یکی از سهمیه‌های ٢٥ درصد یا ٥ درصد را دارند)
٢. فرزند جانباز کمتر از ٢٥ درصد
٣. همسر جانباز کمتر از ٢۵ درصد
٤. فرزند رزمنده داوطلب بسیجی
٥. همسر رزمندهی داوطلب بسیجی
٦. فرزند رزمنده جهادگر (وزارت جهاد کشاورزی)
٧. همسر رزمنده جهادگر (وزارت جهاد کشاورزی)
٨. فرزند رزمنده ستاد کل نیرو‌های مسلح
٩. همسر رزمنده ستاد کل نیرو‌های مسلح

پایان پیام/

مطالب مشابه