حق بیمه نامتناسب با هزینه‌ها، چالش بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سید مرتضی ادیانی با اشاره به اینکه 5 صندق بیمه ای شامل کارکنان دولت، بیمه ایرانیان، سایراقشار، روستاییان و عشایر و صندوق بیمه همگانی در ذیل سازمان بیمه سلامت فعالیت می کنند افزود: بیمه شدگان کارکنان دولت حدود 5 میلیون نفر، سایراقشار یک میلیون و سیصد نفر، روستاییان حدود 22 میلیون نفر، بیمه سلامت همگانی 10 میلیون نفر و بیمه ایرانیان حدود 500 هزارنفرهستند.

ادیانی ادامه داد: حق بیمه  85 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت توسط دولت تامین می شود، طبق قانون ارزیابی وسع می توان تشخیص داد که یک فرد درکدام دهک درآمدی بوده و براساس این قانون فرد باید حق بیمه پرداخت کند، اما به دلیل عدم تصویب آیین نامه دردولت قانون تاکنون اجرایی نشده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: رفع همپوشانی بیمه ای با جدیت دربیمه سلامت پیگیری می شود، به طورحتم این مسئله به کاهش هزینه ها و درحقیقت هزینه کرد مناسب اعتبارات دربیمه سلامت کمک می کند، زیرا یکی از چالش های مهم و اساسی درسازمان بیمه سلامت درحال حاضر حق بیمه نامتناسب بیمه شدگان با هزینه ها درسازمان است.

به گزارش ای هینا وی در پایان افزود: براساس قانون، تبیین بسته بیمه پایه و ابلاغ آن توسط وزارت بهداشت انجام می شود افزود: مراقبت های بستری و بیمارستانی دربیمارستان های دولتی و خصوصی، خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبت سلامت اولیه درصندوق روستاییان، سرپایی و پاراکلینیک از ارایه کنندگان خدمات دربخش دولتی و خصوصی، تمامی داروهای ژنریک، برخی از داروهای برند و داروهای برند ژنریک، تجهیزات درمانی و پروتزها توسط بیمه سلامت به بیمه شدگان ارایه می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه