هیچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی، عملکرد قابل قبولی نخواهد داشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون: سید روح اله هاشمی گفت: ارزیابی عملکرد فرآیندهای کاری باعث می‌شود که سازمان‌ها و موسسات در آینده وضعیت خود را با سازمان‌های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی به درستی و با دقت مقایسه کرده و به طور مستمر آن را بهبود بخشند چرا که در مدیریت عملکرد یکپارچگی و اثربخشی کل سیستم مدنظر قرار می‌گیرد.

هاشمی ادامه داد: اجرای این نظام‌ها اعتبار زیادی به فعالیت‌های کاری سازمان‌ها می‌دهد به گونه‌ای که توانمندی‌ها و قابلیت‌های کاری آنها را ارتقا داده و به همراه خود فرهنگ سازمانی مطلوبی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در تمام تجریه و تحلیل‌های سازمانی عملکرد همواره به عنوان موضوع اصلی مطرح است، بهبود عملکرد مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی، عملکرد قابل قبولی نخواهد داشت.

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 96 از میان سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی به عنوان سازمان برتر شناخته و معرفی شده است، گفت: کیفیت واثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده وحیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، دربخش دولتی موجب ارتقا وپاسخگویی دستگاه‌های اجرایی واعتماد عمومی به عملکرد سازمان‌ها می‌شود.

به گزارش ای هینا هاشمی در پایان تصریح کرد: این سازمان اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرارداده است، زمینه دستیابی به این موضوع با بهبود مدیریت عملکرد امکانپذیر است.این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی وپیرامونی وتجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف وفرصت‌ها وتهدیدهای سازمان،مسئولیت پذیری وجلب رضایت مشتری با استقرار و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب ایجاد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه