دفاتر وکلا و مطب پزشکان نباید از معافیت عوارض برخوردار باشند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مرتضی الویری گفت: اینکه مراکزی مانند دفاتر وکلا و مطب پزشکان، دیگر نباید از معافیت عوارض برخوردار باشند به دنبال شکایت های مردمی که به شورای عالی استان رسید، پیگیری شد.

الویری ادامه داد: با توجه به اینکه محل فعالیت بیشتر این حرفه ها در آپارتمان بود و رفت و آمد زیاد آنها و بیماران عفونی مراجعه کننده به این اماکن امنیت شهروندان را به مخاطره می انداخت، مورد شکایت مردمی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: معاف شدن این گونه حرفه ها از پرداخت عوارض هم مربوط به سال 1334 بود و آن زمان به دلیل اینکه پزشک و وکیل کم داشتیم، شرایط ایجاب می کرد مشوق هایی به این افراد داده شود که موجب رشد و فعالیت بیشتر آنها شود.

وی افزود: اما در زمان حاضر و با توجه به آپارتمان نشینی شهروندان و توسعه یافتن این گونه شغل ها، دیگر نیازی به معافیت از عوارض نیست و پرداخت عوارض به وسیله این افراد می تواند کسب درآمدی برای شهرداری ها باشد و شوراها هم این مصوبه را تصویب کردند که شاغلین این حرفه ها دیگر از معافیت پرداخت عوارض برخوردار نباشند.

به گزارش ایرنا الویری در پایان اضافه کرد: این در شرایطی است که اگر بخواهیم روی هر حرفه ای توجه کنیم و برای شهرداری هم درآمدی ایجاد شود، به دلیل تعصب حرفه ای با مخالفت هایی مواجه می شویم؛ اما ما نماینده مردم هستیم و باید شکایت ها را بررسی کنیم و نظر مردم را مورد توجه قرار دهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه