پنهان‌کاری و شکست؛ حلقه معیوبی که وزارت بهداشت می‌آفریند
گروه پزشکان و قانون بنا بر تجربه‌، اینگونه پنهان‌کاری‌ها را موجب و موجد شکل‌گیری تالی‌های فاسد بسیار می‌داند. مثال واضح آن تکذیب افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری توسط دکتر حق‌ازلی بود در حالی‌که گروه قانون حتی لیست نفرات پذیرفته‌شده را در اختیار داشت.

اعلام مطالبی تا این حد مهم در جلسات خصوصی و عدم انتشار و اعلام آن در عرصه عمومی، ناشی از هراس مسئولین وزارت از نقد آشکار رصد‌کنندگان است. هراسی بی‌پایه که به علت تمایل به رفتار‌های خودمحورانه شکل گرفته است و عاقبت آن جز خسران برای کشور نیست.

گروه پزشکان و قانون اطلاع از نحوه انجام آزمایشی DRGرا در همه سطوح آن مانند مشاوره، طراحی‌، اجر‌، چگونگی استخراج نتایج و نتایج حاصله را حق طبیعی همه ذینفعان صنفی می‌داند و تلاش خواهد کرد که این موضوع به شکل یک مطالبه وسیع و گسترده درآیدو 

با این حال این گروه، آمادگی خود را برای نشر هر مطلب رسمی در این مورد اعلام می‌کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه