اتخاذ موضع حمله
تغییر موضع صرفا تدافعی سازمان نظام پزشکی و ورود به راهبرد حمله نشان از درک درست موقعیت توسط آنها دارد. 

اتخاذ دائمی روش‌های تدافعی نشان از نقص در راهبرد شناسی در سازمان بود که می‌توان حدس زد که به آرامی می‌تواند دارای توازن مناسب‌تری گردد.

 عرصه تعرفه‌های جامعه پزشکی می‌تواند عرصه‌ای مناسب‌تر و کاربردی تر برای اجرای راهبرد جدید باشد. 

گروه پزشکان و قانون این تغییر رویکرد را به فال نیک می‌گیرد و آماده است که دررا‌ه انجام آن سازمان را یاری رساند. 

پایان پیام/